Z życia Rady  |   Z życia Klubu  |   Moje wystąpienia  |   Cztery lata radnego  |   Komentarz na własny rachunek
Moje wystąpienia


Sesja z 19 grudnia

Interpelacje zgłoszone na sesji 19 grudnia 2005r.

       Zapytanie
Czy w związku z przyłączeniem do Białegostoku części gminy Zabłudów przewidywane jest lepsze skomunikowanie miejscowości Zagórki z miastem poprzez np. przedłużenie trasy linii 2. Taka potrzeba została zgłoszona mi przez tamtejszych mieszkańców. Przedłużenie linii mogłoby dotyczyć określonych godzin.
Proszę o rozważenie takiej koncepcji jej skalkulowanie i poinformowanie mnie o wnioskach. Niezależnie od względów ekonomicznych istotną przesłanka takiej analizy powinny być względy promocyjne. Jeśli zabiegamy o poszerzenie granic miasta i przyłączenie sąsiednich miejscowości (a idzie nam to trudno) to ułatwianie komunikacji powinno stać się elementem zachęty dla innych miejscowości, a także argumentem w obecnych rozmowach na temat dotowania przez sąsiednie gminy miejskiej komunikacji. Ze strony tamtejszych mieszkańców słyszymy jedynie roszczenia. Warto pokazywać, że dopiero przyłączenie do Białegostoku rozwiązuje kłopoty.

       Zapytanie
Na ogłoszony dwukrotnie przetarg na opracowanie opinii dotyczącej: możliwości rozbudowy zbiornika wodnego rekreacyjno-retencyjnego na Dojlidach przez przyłączenie pięciu sąsiednich stawów rybnych nie zgłoszono żadnej oferty. W związku z tym proszę o poinformowanie jakie działania zamierza się podjąć, aby taką opinie uzyskać.

       Interpelacja
Proszę o przedstawienie na piśmie informacji dotyczącej zagranicznych ofert na zorganizowanie zintegrowanego systemu segregacji odpadów bądź innych ofert dotyczących gospodarki odpadami.
Proszę o ustosunkowanie się do informacji, którą mi przekazano, że jedna z ofert firmy włoskiej zawiera następujące zapewnienia:
-koszt około 170 milionów zł;
-technologia umożliwiająca wytwarzanie energii elektrycznej (tzw. zielona energia);
-przedsięwzięcie miałoby być wspólne z gminą (jej spółkami);
-włoski inwestor jest gotów podpisać gwarancje, że ceny za odpady byłyby przez 15 lat nie zmieniane,
-Inwestor opracował studium wykonalności i jest gotów go przekazać a gmina nie jest tym zainteresowana.
Zdaniem mojego informatora (nie musi być obiektywny, to prawda, ale dlatego oczekuję informacji ze strony Pana Prezydenta i jego służb) gmina Białystok lekceważy tę ofertę i nie przedstawia jakichkolwiek oznak zainteresowania. Nie jest moim celem lobbowanie na rzecz jakiegokolwiek inwestora, niemniej uważam, że o wszystkich ofertach zarówno radni jak i opinia społeczna powinni być informowani. Bez spełnienia tego warunku niezwykle prawdopodobnym będzie tworzenie podstaw do formułowania ocen , iż w tajemnicy prowadzone są działania na rzecz jakiegoś jednego wybranego w wąskim gronie oferenta.


Archiwum wystąpień

 
[strona główna] | [o mnie] | [z rady] | [inne] | [o psach] | [poczta]