Z życia Rady  |   Z życia Klubu  |   Moje wystąpienia  |   Cztery lata radnego  |   Komentarz na własny rachunek
Z życia Rady


LVIII sesja Rady Miejskiej

Sesja odbyła się 26 czerwca. Większość projektów uchwał miała charakter formalny. To, jak też upały sprawiły, że jak na białostocką RM obrady przebiegały w bardzo spokojnej, wręcz sennej atmosferze.
Jedynym momentem, który sprowokował do ożywionej dyskusji był projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Starosielce w Białymstoku (rejon ulicy Elewatorskiej). Jak bardzo często głównym punktem sporu były sklepy wielkopowierzchniowe. Teoretycznie na obszarze planu ulokować ich można nawet kilkanaście. Jednak między teorią i praktyką jest olbrzymia różnica. Tym kierując się radni odrzucili zdecydowaną większością głosów zgłoszone przez klub Odrodzenie propozycje odesłania planu oraz obostrzających (a de facto obstrukcyjnych) poprawek.

Ponadto przyjęto uchwały w sprawach;
-zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Przemysłowa w Białymstoku (rejon ul. Plażowej i Baranowickiej),
-przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Przydworcowe (rejon ul. Kard. St. Wyszyńskiego i Kopernika) w Białymstoku,
-przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zawady w Białymstoku (rejon ul. Chmielowej),
-wyrażenia opinii o propozycji planu Aglomeracji Białostockiej w zakresie odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
-podziału miasta Białegostoku na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
-zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na 2006 r.,
-zaciągnięcia kredytów,
-szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Miasta Białystok i jednostek organizacyjnych Miasta z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych,
-ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Białystok,
-nadania statutów jednostkom opiekuńczym,
-zapewnienia warunków do osiedlenia się w Białymstoku Państwa Nieczajew z Kazachstanu oraz Luizy Skrockiej z Rosji (Syberia),
-regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Białegostoku.

Archiwum poprzednich sesji


 
[strona główna] | [o mnie] | [z rady] | [inne] | [o psach] | [poczta]