Juchnowszczyzna dobra pow. białostocki, gm Juchnowiec, 12 wiorst od Białegostoku, Lebiediewych z folwarkiem Wólka 334 dz. W 1560 roku Stanisława Włoszka podskarbiego królewskiego.

Wólka 1.) wś i folw., pow białostock, w 2 okr.pol., gm. Juchnowiec, o 13 i 14 w. od Białegostoku; wś ma 128 dzes. Ziemi włośc., folw. należy do dóbr Juchnowszczyzna ,Lebiediewych.

Wólka - Juchnowszczyzna dobra pow. białostocki, gm Juchnowiec, 12 wiorst od Białegostoku, Lebiediewych z folwarkiem Wólka 334 dz. W 1560 roku Stanisława Włoszka podskarbiego królewskiego. Najpewniej istniała juz w XVI wieku jako własność Włoszków

Wypisy ze Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego pod redakcją Sulimierskiego, Chlebowskiego i Walewskiego; Wyd: Warszawa 1882 r.

Inne żródła: Anna Laszuk - Ludność województwa podlaskiego w drugiej połowie XVII wieku. Warszawa 1999 oraz Zaścianki i królewszczyzny. Struktura własności ziemskiej w województwie podlaskim w drugiej połowie XVII wieku. Warszawa 1998.


Wolia (Wólka)

Wólka istniała niewątpliwie już w 1547 roku. Wymieniona jest w akcie fundacyjnym parafii juchnowieckiej. Fundator Stanisław Włoszek ustanowił dziesięcinę z pięciu następujących wsi: Stare Sioło, Wolia, Romijcziki, Mazuri i ze wsi ogrodników dworskich w wysokości 12 groszy litewskich z każdego łanu osiadłego (równego litewskiej włóce, z tego 10 na plebana, a 2 na opłacenie zakrystiana lub nauczyciela. W 1640 roku kolejni kolatorzy Stanisław i Krzysztof Włoszkowie oraz Walenty Sławogórski wystawili nowy dokument uposażeniowy według którego dziesięcinę ustanowiono na 20 groszy polskich, z czego: 16 plebanowi, 4 nauczycielowi lub zakrystianowi.

Zapis z roku 1547 pozwala domniemywać, że Wólka powstała sporo wcześniej. Najpewniej w wyniku przekazania osadnikom do wyrębu puszczy Błudowskiej, w zamian za zwolnienie z ciężarów danin i podatków na rzecz właściciela, stąd nazwa Wolia (wolnizna). Już w początkach XV wieku mamy tu do czynienia z przejawami osadnictwa litewskiego. Ziemiami tymi władali wówczas Gasztołdowie, a w ich imieniu ród Moniwidów, którego przedstawicielem miał być Juchna Moniwidowicz i to od jego imienia prawdopodobnie wywodzi się nazwa głównej wsi czyli Juchnowiec. Od 1510 roku tereny te przeszły we władanie Radziwiłłów, w 1522 roku ponownie wykupili je Gasztołdowie ,a w 1539 roku stały się własnością królewską.

Niemniej najstarsze udokumentowane dzieje Woli (nazywanej później do czasów współczesnych Wólka) są ściśle związane z rodziną Włoszków, tj. wspomnianym wcześniej Stanisławem i jego potomkami.

Właściciele Wólki

Stanisław Włoszek syn Zachariasza był dworzaninem króla Zygmunta Augusta, łożniczym królewskim (Wikipedia: Łożniczy (łac.cubiculari, lectistrator) – urząd dworski I Rzeczypospolitej odpowiedzialny za królewską sypialnię: słanie łoża, pościel, bieliznę osobistą. W czasach Stefana Batorego zaczęli używać tytułu podkomorzego) a następnie jego podskarbim królewskim, a także od 1565 roku starostą knyszyńskim. Stanisław zmarł prawdopodobnie w 1568 roku.

Z 1565 roku pochodzi dokument (KGB AGAD PL _1_ 87_3_ 1_skan 29 Juchnowiecz Wloszek protesto')

Piotr Cziekan (?), faktor (zarządca folwarku) Stanisława Włoszka, podskarbiego królewskiego, oskarża Annę Lewicką, wdowę po Macieju Lewicki, sędzim ziemskim bielskim o zabranie miodu z barci w Juchnowcu, w lesie zwanym Czarny Łek. Świadkami i woźnym są Zimnochowie, co ciekawe – trzech Stanisławów. Wdowa pytana, czemu zabrała miód, odrzekła, że zabrała i że dalej będzie zabierać. Zapis jest bardziej świadectwem obyczajów ale wskazuje także na napięcia pomiędzy Włoszkami i Lewickimi. Stanisław zdaje się bywał w Wólce głównie gościem o czym świadczy to, że reprezentuje go zarządca.

Nadanie dóbr juchnowieckich było zapewne wyrazem uznania jego zasług i przydatności królowi. Wólka, wraz z resztą majętności juchnowieckiej, stała się własnością dziedziczną Włoszków , nastąpiło to 11 stycznia 1549 r., w Piotrkowie Trybunalskim. Niewykluczone, że udział w karierze Włoszka miało poparcie królowej Bony. Istnieje bowiem domniemanie, że był także Włochem, a dopiero w Polsce ten przydomek stał się nazwiskiem rodowym. Włoszkom przypisywany jest herb własny Włoszek, który jest odmianą polskiego herbu Pielesz. Stał się on zarazem herbem Juchnowca.

Jednak sama geneza herbowego pochodzenie Włoszków, a także być może genealogii rodu, nie jest jasna. Żyjący w XVI wieku Bartosz Paprocki wywodzi go od Marcelina Włocha, który żył na biskupstwie kruszwickim a „umarł roku 1033 w Dzierznie pochowan”. Nie wydaje się jednak, aby Stanisław był jego potomkiem, bardziej prawdopodobne, że przybył do Polski wraz z Boną.

Co ciekawe Paprocki pisze także „ Tego klejnotu na Podlaszu dom Włoszków (Smoniewskich) używał wieku mojego (XVI/XVII w.) i był znaczny i możny. Był z nich jeden podskarbim nadwornym księstwa mazowieckiego”. Także Kacper Niesiecki wspomina Smuniewskich zamieszkałych wówczas na Mazowszu i podaje, że wywodzą się z Podlasia, ziemi drohickiej:[...].

Nie da się tego rozstrzygnąć ale być może zarówno Włoszkowie, jak i Smoniewscy (pisani także Smuniewscy) to przedstawiciele tego samego rodu. Min. Jan Smoniewski zapisywany był w księgach drohickich z lat 1602 i 1609 jako Włoch. To już tylko moja hipoteza ale być może nazwisko Smoniewski oznacza „z Mo..??”- - czyli - tu nazwa jakiejś włoskiej miejscowości?. Nie jest jednak celem tego opracowania rozwiązywanie heraldycznych i genealogicznych zagadek, pozostańmy zatem w kręgu dokumentów.

Dziedzicem po Stanisławie był Mikołaj, który w latach 1580 – 1592 (tego roku zmarł) był podczaszym podlaskim. Lecz prawdopodobnie nie był jedynym synem Stanisława. O tym zdaje się świadczyć bardzo ciekawy zapis sądu grodzkiego w Brańsku z roku 1611 Wolia Juchnowska inventarium (KGB Minsk F_1708_1_101 skany 1314 do 1316).

Mimo że spisany po polsku tu przytaczam fragmenty w uwspółcześnionej nieco polszczyźnie (bez transliteracji). Jest to oblata dokumentu z 1600 roku.

Podany jest inwentarz dóbr Wola Juchnowiecka przez Szlachetnego Stanisława Borowskiego imieniem potomków nieboszczyka Pawła Brzozowskiego (komornika ziemi bielskiej – przyp. jj) dla wpisania w księgi niniejsze za pieczęciami (nieczytelne) i podpisami rąk szlachetnych Pawła Brzozowskiego Bernata Brzozowskiego Jana Zimnocha Macieja Popławskiego Stanisława Borowskiego Marcina Borowskiego którego inwentarza (nieczytelne) jest taka

Działo się w Woli Juchnowieckiej w poniedziałek po Niedzieli Przewodniej Anno Domini 1600. Inwentarz poddanych i gruntów (grzontków?) z zasiewkami ozimymi z włok sześciu bez ćwiartki .... od Pana Pawła Brzozowskiego Panu Bernatowi Brzozowskiemu na które wloki zawiód zapis Pan Paweł w akta grodzkie brańskie a które to włoki i podanych Pan Paweł nabył od syna swego Pana Justyna Brzozowskiego po dekrecie Trybunalskim Lubelskim w akta suraskie do oddania ozimin jako to jerzyn (nieczytelne) którą to zastawę na dobra Wola Juchnowiecka zawiód nieboszczyk Pan Andrzej Włoszek na inwentarzu i zapisach to dopiero obyczajem zastawnym włok (nieczytelne) która to zastawę zostawił sobie Pan Justyn na intercyzie włok cztery bez ćwierci (dalej fragment nieczytelny) tego prawa od nieboszczka Pana Andrzeja włoka które prawo Pan Paweł synowi ..............a dalej jest opis co do kogo należało, czasem niezwykle skomplikowanych zależności (np. naprzód Pan Paweł podaje Panu Bernatowi półwłoczek - nieczytelne chyba jakaś nazwa? - przy. jj) włok Folwarkowych Pana Włoszkowych które ma Pan Bernat zamiankom (przez?) Pana Justyna za Kwietkowski półwłóczek co Pan Bernat z Panem Justynem mają sobie obydwaj ...dalej mowa o wzajemnych relacjach i rachunkach między nimi, stąd ten długi tekst pomijam, zaś samą listę użytkowników półwłóczków i ćwierci przywołam w dalszej części opracowania.

Zastaw Andrzeja Włoszka przechodził z rąk do rąk. Obrazuje to dokument z 1611 r. (Księga ziemska suraska PL_1_93_5_skan 555 Juchnowska wola Rabi Intromissio).

Woźny Andrzej Mierzejewski i świadkowie: Jan Dębowski i Stanisław Zakrzewski wprowadzają małżeństwo Konstantego Rabego - Gnojnickiego i Anastazję Wolską w dobra Wola Juchnowiec, do których prawa nabyli za 1010 złp od rotmistrza Jakuba Talipskiego (co zapisano w Tykocinie). I tu zaczyna się niezły korowód, bo owe dobra najpierw zastawił ś.p. Andrzej Włoszek u Pawła Brzozowskiego. Ten ostatni przekazał je ś.p. Bernardowi Brzozowskiemu, ten - Andrzejowi Sieskiewiczowi, ów swojej córce, Marynie, żonie Jana Puciaty, ta z kolei Mateuszowi Starunowi (?). Od tego znów nabył je Jan Puciata, a od niego dopiero Talipski.

Prawdopodobnie wspomniany w dokumencie Andrzej Włoszek to syn Stanisława Zachariaszewicza, a brat Mikołaja, o którym wiadomo najwięcej. Mikołaj był w latach 1580 1592, kiedy to zmarł, podczaszym podlaskim. Jego żoną była Anna z Jundziłłów, zaś dziedzicem syn Stanisław. Po śmierci Mikołaja Anna wyszła za mąż za Walentego Słabogórskiego (Sławogórskiego).

Również tylko prawdopodobnie Stanisław Zachariaszewicz miał jeszcze jednego syna - Jerzego. O jego istnieniu dowiedzieć się można z dokumentów sądowych brańskich. W sposób pośredni bo dotyczą jego syna Jana. Przywoływany w nich ojciec Jerzy jest już olim. Zmarł zatem także w XVI wieku

W księdze brańskiej z 1603 roku znajduje się dokument Włoszek protto (KGB Mińsk F_1708_1_93 skany 564 i 565)

Przyszedszy oblicznie do Urzędu Grodzkiego Brańskiego i Act tutecznych Grodzkich Brańskich Szlachetny Jan Włoszek syn niegdy Urodzonego Jerzego Włoszka Dworzanina Króla Jegomości przed sądem Grodzkim obciążliwie i żałośliwie oświatczał się naprzeciw Szlachetnemu Walentemu Słabogórskiemu mężowi wtoremu Szlachetnej Anny Jundziłłowej Słabogórskiej w Juchnowcu mieszkającemu. JP owi zapomniawszy bojaźni Bożej i miłości bliźniego swego wzgardziwszy i na stronę odwróciwszy srogość prawa bożego i ludzkiego na gwałtownich postanowionego (dalej następuje łaciński tekst tu w dowolnym nieco tłumaczeniu czyli nie przestrzegając [tego], że jest człowiekiem równym [mu] stanem szlacheckim wrogością) naprawił sługę swego Macieja Zaleskiego na zdrowie jego który to sługa jego Maciej Zaleski świadomo czy z nakazania tego roku niniejszego dnia niedawno przeszłego to jest w czwartek przed zapusty popołudniu wiedząc iż ten Szlachetny Jan Włoszek miał ?? do plebanii kościoła juchnowieckiego która na ten czas za śmiercią plebana tamecznego wakowała której to plebanii pilnował ten pomieniony Jan Włoszek dworzanin urodzonego Jana Włoszka horodniczego wileńskiego jako podawali ?? tego kościoła w niebytności na ten czas innych podawczów zasiadł (spalakiem?) i szablą w domu stojącym podle drodze niedaleko kościoła i plebani na gruncie na ten czas dzierżawy pomienionych Walentego Słabogórskiego i małżonki jego a dziedzictwie Szlachetnego Stanislawa Włoszka syna męża pierwszego tej pomienionej Słabogórskiej urządzonego Mikołaja Włoszka podczaszego podlaskiego niegdy będącego w którem to domku służebnica tej Słabogórskiej niewiasta stara y z córką Ewą mieszka tam że w tem domku zasiadszy sługa ten ich Zaleski gdy ten Jan Wloszek jechał drogą mimo ten domek na sankach a bedąc obozpieczony prawa pospolitego pokojem nie miał ony broni przy sobie ani noża nawet ten Zaleski wypadł z brońcami którego gdy ten Jan Włoszek pozdrowił mówiąc Pomaga Bog on rzekszy (będzie to nie wnat cze ?? pomaga bog - tak ten fragment odsylabizowałem – przyp . jj) skoczyl oto nicz widzącego bezbronnego szablą i jął na siać (może machać?) szablą a gdy on Jan Włoszek wstąpicz?? do plebani w dół padł zamieciony śniegami tam go dopiero leżącego siekł jako mu się podobało chcąc go zabić i zadawszy mu szkód wielkich a na pół umarłego odszedł (tu następuje tekst łaciński , który brzmi - to i na potwierdzenie tejże swej skargi okazał rany, mianowicie dwa cięcia krwawiące na ramieniu lewym, trzecie krwawe pod lewym kolanem, czwarta blizna po ranie ciętej na ramieniu lewym, piąte jakby skaleczenie na prawej stopie) których zadanie Szlachetnego Walentego Sławogórskiego obwiniał iż on słudze swemu onego (granic ?) Rozkazał które są (dowiedział ?) A mało na to mając tejże nocy tenże Zaleski i z drugimi ? Staśkiem krawcem tego Słabogórskiego na koniach białych własnych panów swoich podjeżdżali pod plebanią chcąc znowu gwałt uczynić zmawiali się na tego Włoszka.

Z powyższego tekstu, poza samym opisem, wyłania się kilka ciekawych informacji genealogicznych i historycznych:

-związki z Wilnem Jerzego i Jana. Horodniczy to specyficznie litewski urząd; za Wikipedią Horodniczy (łac. Aedilis) – urząd ziemski Wielkiego Księstwa Litewskiego funkcjonujący od XV w. Zajmował się zaopatrywaniem i utrzymywaniem niektórych miast i zamków w Wielkim Księstwie. Do kompetencji horodniczych należało czuwanie nad stanem fortyfikacji zamku, zarządzanie kluczami do twierdzy (stąd często byli określani jako klucznicy), dbałość o bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz dowodzenie powoływaną w razie potrzeby strażą mieszczańską.

-podawcza to inaczej kolator kościoła. Z dokumentu wynika, że Jan był jedynym w tym czasie kolatorem. Prawdopodobnie Stanisław i Krzysztof (o czym w dalszej części opracowania) byli za młodzi. Co jednak oznacza zapis w niebytności na ten czas innych podawczów. Czyżby Włoszkowie byli wtedy w ogóle jedynymi kolatorami? Bo w 1640 r. kolatorem jest już także wspomniany wyżej Walenty Sławogórski. Zanim do tego doszło najprawdopodobniej było to przedmiotem rodzinnych sporów między Włoszkami i Sławogórskimi, a będących spuścizną ślubu wdowy po Mikołaju z Walentym Sławogórskim. Zresztą ten ślub był zdaje się początkiem podziałów fortuny po Stanisławie Zachariaszewiczu, a zarazem utraty znaczenia Włoszków.

Jan Włoszek prawdopodobnie większość czasu musiał spędzać nie w Wólce ale w Wilnie, o czym zdają się świadczyć zapisy w Księgach brańskich; znalazłem bowiem jeszcze inne dokumenty.

KGB Mińsk F_1708_1_88 skany 1500 do 1502 z roku 1602 - Wloszek protto

Urban Złotowski w imieniu Jan Włoszka horodniczego wileńskiego z Woli Juchnowskiej oskarża o Jan Czyżewskiego z Zimnochów o kradzież. Tekst jest ciekawy obyczajowo, po polsku, ale długi, stąd jego treści tu nie przytaczam.

Kolejny tekst w którym występuje Jan to Inter Borowski i Włoszek apellatio z 1608 roku (KGB Mińsk F_1708_1_25_ skany 870 i 871). Dotyczy sprawy pomiędzy Stefanem Borowskim a Stanisławowem Włoszkiem z Woli Juchnowieckiej. Występują także Marcin Brzozowski i Jan Włoszek

Zastrzegam, że genealogię Włoszków przedstawiam tu jedynie na podstawie incydentalnie znalezionych dokumentów sądowych, nie prowadziłem bowiem żadnej kwerendy genealogicznej. Jan jest dosyć tajemniczy. Być może to on występuje jeszcze w 1648 roku, w protestacji szlachty z podkomorzym (chyba ws. rozdwojenia sejmiku). Występuje tam dwóch Włoszków - Stanisław i Jan. Zatem jeśli nie ten Jan to jaki inny?

Kolejnymi Włoszkami związanymi z Wólką byli Stanisław i Krzysztof. Obaj występują w 1640 roku (źródło Ks. Stanisław Niewiński Juchnowiec. Dzieje parafii) jako kolatorzy (wymieniony jest także wspominany wcześniej Walenty Sławogórski). Natomiast nie ma Jana.

Stanisław to niewątpliwy syn Mikołaja. Natomiast nie znalazłem czyim synem był Krzysztof. Równie dobrze mógł być bratem Stanisława ale – moim zdaniem – prawdopodobniej mógł być synem Jana. Na to wskazywałyby związki z dworem królewskim Jana i Krzysztofa. Krzysztof był sekretarzem królewskim, zmarł w 1663 roku (vide dokument G.Wloszek quietationis oblata - w dalszej części tego opracowania), jego żoną była Zofia z Czajewskich.

Mikołaj i Stanisław byli zdecydowanie bardziej „lokalni”. Stanisław musiał cieszyć się uznaniem wśród okolicznej szlachty; w 1648 r., na bezkrólewie po śmierci Władysława IV Stanisława Włoszka wybrano sędzią kapturowym ziemi bielskiej. Natomiast nie znalazłem niestety zbyt wiele dokumentów sądowych w których Stanisław występuje. Jeden z nich to zapis z 1638 roku Inter Lewicki et Włoszek Libertas:(KGB Mińsk F 1708_1_128 1404 i1405)

Stanisław Lewicki, podczaszy podlaski, dziedzic na Niewodnicy i Kożanach pozwał Stanisława Włoszka o zapłacenie podwójnego podymnego z Kożan, które puścił mu w dzierżawę. Widocznie ten chciał to zrzucić na właściciela. Było tego raptem 33 złote. Przed sądem stawił się wójt tamtejszy, który zeznał, że oddał pieniądze faktorowi Lewickiego, Jakubowi Chodorowskiemu. Z tego względu uwolniono od zarzutów dzierżawcę.

Z 1639 roku pochodzi dokument (KGB Mińsk F_1_1708_36_skan 1716

Woźny i dwóch Zimnochów w imieniu Stanisława Włoszka udali się do Niewodnicy, do Marcina i Jakuba Wilamowskich, którzy "podkupili" najwidoczniej poddanego Włoszka z Wólki - niejakiego Andrzeja Stachowiewicza (Stachoniewicza? Stachowicza?). Ten przeniósł się tam z żoną, dziećmi, bydłem z całym sprzętem domowym i dobytkiem oraz z powinnościami i czynszem (debitis, censibus). Tamci Wilamowscy jednak nie oddali tego chłopa, ale wręcz tego odmówili (recusserunt) i zatrzymali go. Dokument ten wskazuje na relatywnie dużą swobodę chłopów w okolicach Juchnowca. Nieco tajemnicze jest skąd Wilamowscy w Niewodnicy i o którą Niewodnicę chodzi. W tym czasie trzymali oni bowiem majątek w Turośni Dolnej. Prawdopodobnie chodzi o Niewodnicę Wysockich, a ich bytność tam była epizodyczna.

Stanisław zmarł przed 1663 rokiem. W regestrze pogłównego z tego roku zapisana jest Pani Stanisławowa Włoszkowa wdowa. Dziedzicem po Stanisławie został Hieronim.

W księgach metrykalnych Hieronim często występuje jako chrzestny. Lecz zdaje się jego pozycja wśród okolicznej szlachty była coraz mniejsza. Także zamożność. W regestrze pogłównego z 1674 roku wymieniony jest Dwór Jegomości Hieronima Włoszka. Jegomość Pan Hieronim Włoszek i Jejmość Pani Zofia Jezierska Włoszkowa posiadają zaledwie troje służby i płacą tylko 7 zł 15 groszy. Taką sama kwotę podatku płaciła również w 1663 roku wdowa po ojcu Stanisławie Włoszku, nie sposób zaliczyć ich zatem do szlachty średniej.

Mizerię finansową Hieronima zdaje się potwierdzać dokument z 1675 roku (KGB Mińsk 1708_1_171 skan 148) Masiel obligatio w którym Hieronim Włoszek zastawia za 250 złotych, na 3 lata, swoje dobra na Woli Juchnowskiej... uczciwemu Grzegorzowi Masielowi, poddanemu Kurzenieckiego z Juchnowca; chodzi o 25 zagonów we włóce Wierciołkowskiej, ale w kilku miejscach. Dalej pisze się, aby dzierżawca dbał o chłopów, sądził ich i bronił oraz płacił z dóbr podatki i wyprawiał pospolite ruszenie.

Co prawda w przypadku parafii juchnowieckiej (a co wynika z regestrów pogłównego) było sporo chłopów bogatych, posiadających jednego a nawet dwóch parobków (wspomniany Grzegorz Masiel mieszkał w Lubejkach i miał parobka) lecz zdaje się przypadki, aby szlachcic zastawiał ziemię chłopu były swoistym ewenementem.

Nieznana jest data zgonu Hieronima. Z 1686 roku pochodzi dokument o dożywociu Włoszkownej Advitalitas (KGB Mińsk 1708 – 1 – 186 skan 610). Nowy małżonek Maciej ol Franciszek Brzozowski ubezpiecza ją na 1000 zł, raczej niewiele. Czy Hieronim miał dzieci? Nie prowadziłem szczegółowej kwerendy, nie wiem. Najprawdopodobniej jednak to na nim skończył się czas Włoszków w Wólce a pozostał jeno ślad w postaci miejsca zwanego najpierw dworem a później folwarkiem.

Hieronim miał siostrę Helenę ożenioną z Teofilem Brudzińskim (źródło KGB Mińsk 1708_1_188 skany 56 i 57). Dokument pochodzi z 1688 roku. Jest to donacja wszystkich dóbr na Woli Juchnowskiej albo Włoszkowskiej (oboczność nazw!) Heleny Włoszkówny córki Stanisława, wdowy po Teofilu Brodzińskim dla Gabriela Kurzenieckiego, chorążego ziemi bielskiej i Zofii Turowskiej, małżonków. Niestety brak konkretów; mówi się jedynie o poddanych, bydle, ziemi, polach, lasach, etc. Dalej zobowiązuje się nie pozywać potem beneficjentów i tak dalej. Potwierdzałoby to hipotezę, że ta linia Włoszków wygasła. Zaznaczam jednak ponownie - ustalanie skomplikowanych związków matrymonialno – genealogicznych i wynikających stąd zależności majątkowych nie było celem moich kwerend.

W odróżnieniu od Hieronima znaczniejsza była pozycja stryjecznego brata - Władysława po Krzysztofie. Wynikało to najpewniej z kontaktów ze dworem królewskim. Władysław był generałem, nie wiem natomiast jakiego rodzaju broni (ciekawych znaczenia tego stopnia w XVII wieku odsyłam do wikipedii). Ożenił się z Anną ze Szczawińskich, córką Pawła Ferdynanda.

Ślub odbył się prawdopodobnie w roku 1664. Z 1670 roku pochodzi dokument Reformatio (KGB Mińsk F_1708_1_168 skan 275), zatem zmiana wcześniejszej umowy małżeńskiej. Władysław Włoszek swojej żonie Annie Szczawińskiej asekuruje sumę 6 tys. złotych posagu (dotis) oraz 2 tysiące tzw. wiana dodatkowego (addotis) na dobrach Wola Juchnowiec i innych, jeśli jakieś uda im się w przyszłości nabyć, na wypadek śmierci Anny - dla ich wspólnych dzieci lub (w przypadku jej bezpotomnej śmierci) dla jej krewnych.

Szczawińscy byli wówczas na Podlasiu familią dosyć znaczącą. W XVI wieku ich własnością było miasto Waniewo i siedem wsi z parafii waniewskiej. W XVII w. Waniewo zatraciło swój miejski charakter, a dobra uległy podziałowi między dzieci Pawła Ferdynanda Szczawińskiego, pisarza bielskiego.

Annie przypadła Wólka Waniewska (bądź tylko jej część) . W wyniku małżeństwa własność stała się udziałem Włoszków. W roku 1673 (po śmierci męża Władysława) posesjonatem wsi Wólka Waniewska była Anna Szczawińska, przydomek Władysławowa Włoszkowa. W tym roku jej poddanymi było 28 osób. Co ciekawe także Hieronim Włoszek miał tu 2 poddanych. W drugiej połowie XVII w. właścicielami Wólki Waniewskiej byli Sławogórscy

Władysław w księgach brańskich występuje dosyć licznie.

Ciekawy jest - wspomniany już wcześniej - dokument G Włoszek guietationis oblata (KGB Mińsk 1708 _1-_159 skany 181 i 182 1665) z 1665 roku.

Owa oblata jest w związku ze sporem Władysława z Pawłem Stołpowieckim (czyżby potomek Juchny Stołpowieckiego Lebieckiego?) o rzekomo niespłacony dług rodziców - Krzysztofa i Zofii. Władysław zapisany jest jako syn dworzanina Krzysztofa Włoszka a chodzi o dług z grudnia 1639 roku po rodzicach (przywołany jest sąd brański). W oblacie Łukasz Stołpowiecki, rotmistrz powiatu grodzieńskiego „czyni wiadomo tem listem kwitującym”, że sławnej pamięci imć Pan Krzysztof Włoszek, dworzanin sekretarz królewski wespół z z małżonką Zofią Czajewską Włoszkową „ręczny dług” złotych tysiąc trzydzieści zwrócili. Dowiadujemy się przy okazji, ze zastawem był Ratowiec (Wólka Ratowiecka)w powiecie grodzieńskim. O tyle to ciekawe, że ponoć (bo tego nie kwerendowałem) jeszcze w XVIII wieku należał on do Włoszków. Spłaty długu dokonała Zofia w 1664 roku już po śmierci Krzysztofa.

Inne dokumenty w których występuje Władysław to:

Włoszek donatio z 1668 roku (KGB Mińsk 1708_1_161 skan 1156),

G Włoszek plenipotentio z 1668 roku (KGB Mińsk 1708_1_163 skan 180),

Wloszek manifestatio (jw. skan 458)

Interesujący jest dokument z 1670 roku Manifestatio (KGB Mińsk F 1708_1_167_ skan 763). Władysław Włoszek, syn niegdy Krzysztofa, sekretarza królewskiego, dziedzic na Juchnowcu (!?) oznajmia, że w poprzednich latach wyprawiał jednego jeźdźca na wyprawę wojenną ze swych dóbr razem ze Sławogórskimi z Juchnowca i z Lewickimi z Romejek. Jednak w tym roku Sławogórscy składają się z Mokrzeckim z Niewodnicy i z Samuelem Lewickim z Romejek, więc on dołącza się do Urodzonego Stoińskiego ze Złotników. Chodzi o pospolite ruszenie.

Wymienienie Juchnowca a nie Wólki zdaje się świadczy o tym, ze Władysław osiadł już na dworze w Juchnowcu Górze. Zdaje się miało miejsce to wcześniej, co wynika z dokumentu z roku 1665 roku ,a więc pewnie tuż po ślubie z Anną Szczawińską. Jest to jej skarga Włoszkowa lucrum (KGB Mińsk 1708_1_157 skany 949 i 950). Wymienieni są książę Bogusław Radziwiłł oraz dzieci Pawła Ferdynanda Szczawińskiego: Albert, Jakub, Aleksander, Stefan, Kazimierz i ich dobra: Waniewo, Kruszewo, Bokiny, Turośń oraz Anna Szczawińska, córka ol Pawła Ferdynanda, żona Władysława Włoszka „in Juchnowiec Góra”. Przedmiotem sprawy jest rodzinny spór majątkowy.

W Księgach chrztów Juchnowca znaleźć można zapisy świadczące o tym, że wymienieni tu Włoszkowie nie byli jedynymi przedstawicielami rodu. W 1652 roku chrzestnymi na chrzcie Marcina Królika z Wólki byli Franciszek i Zofia Włoszkowie. Zofia to żona Krzysztofa ale kto to był Franciszek ?. Na pewno nie był zapisany błędnie bowiem występuje w roli chrzestnego także w latach 1654 i 1655. Podobne pytanie należy zadać wobec Jaroslausa Włoszka, ten jednak występuje jako chrzestny raz - na chrzcie w Ihnatkach w roku 1654 r. Franciszka Łubieńskiego.

Wreszcie - w jednym z dokumentów (odręcznej notatce sporządzonej przez jednego z proboszczów w XVIII wieku, której daty sporządzenia nie da się określić) jest lista dotychczasowych kolatorów; wśród Włoszków figuruje także Wojciech Włoszek. Zapisano go jako ostatniego - czyżby był to syn Władysława lub Hieronima?

Z końcem XVII wieku w Wólce i Juchnowcu zakończyło się panowanie Włoszków. Być może prawdziwa jest hipoteza, że jacyś zamieszkali w Ratowcu (Woli Ratowieckiej).

Juchnowiecka własność Włoszków (głównie w wyniku związków matrymonialnych) przeszła w posiadanie Szczawińskich, Sławogórskich Kurzenieckich. Ci puszczali je w dzierżawę. W połowie XVIII przeszła we władanie znanej rodziny kupieckiej Orsettych. Wraz z waniewskimi kupili oni dobra juchnowieckie: Juchnowiec i Wólkę (tę zaczęto zapisywać Wólka Orsettych).

Orsettowie to włoska rodzina bankierska herbu Złotokłos, która trafiła do Polski a jej przedstawiciele zamieszkali w różnych miejscach naszego kraju. Na Podlasie trafili w drugiej połowie XVIII wieku. Jak pisze profesor Józef Maroszek, 1659 r. Wilhelm Orsetti pożyczył królowi Janowi Kazimierzowi kwotę 553.444 zł 21 gr 9 . W 1663 r. zmarł starosta knyszyński Mikołaj Ossoliński. Jego żonę Katarzynę sądownie pozbawiono praw do dożywocia. 31 lipca 1663 r. we Lwowie król Jan Kazimierz po śmierci starosty knyszyńskiego Mikołaja Ossolińskiego i jego żony Katarzyny ze Starołęskich nadał starostwo knyszyńskie Franciszkowi, Wilhelmowi i Mikołajowi Orsettim, braciom rodzonym, synom Wilhelma Orsettego. Zastawione Orsettim starostwo knyszyńskie wykupił Jan Gniński. Lecz Orsettowie zakotwiczyli na Podlasiu. .Min odkupili (Wilhelm) od Szczawińskich dobra waniewskie. Jak wspominałem współudział w tych dobrach mieli Włoszkowie. Jako że - głównie w wyniku związków matrymonialnych - własność w tamtych czasach miała skomplikowaną strukturę kupili zarazem (dla kompletności) także ich dobra juchnowieckie, w tym Wólkę.

Bardzo znamienitym dla dziejów Podlasia był Franciszek Orsetti, właściciel Juchnowca Dolnego i Góry oraz Wólki, który wraz z Józefem Łazowskim, dziedzicem Rumejk, wszedł w skład Tymczasowej Rady Konfederacji Białostockiej, zawiązanej 3 VII 1812 r. w kilka dni po podpisaniu Konfederacji Generalnej w Warszawie. Konfederacje miały stanowić zaczątek przyszłej państwowości Polski na ziemiach wyzwalanych przez Napoleona.

Franciszek Orsetti, oficer Księstwa Warszawskiego, został naczelnikiem utworzonej wtedy Gwardii Narodowej w Białymstoku. Wedle legendy okupił to konfiskatą majątku (folwarków: Góry, Juchnowca i Wólki), gdy po klęsce Napoleona wróciła tu administracja carskiej Rosji. Lecz nie jest to chyba do końca precyzyjne; co wynika z orzeczenia sądowego ogłoszonego w Gazecie Warszawskiej:

Roku 1825 miesiąca Grudnia 3 dnia Sąd Taxatorsko Exdywizorski, Remisyą Sądu Spraw Cywilnych Białostockiego i Sokolskiego Powiatów w dniu 30 Października teraźnieyszego 1826 roku do uspokojenia wszystkich wierzycieli i pretensorów z maiątku Ziemnego Juchnowca, Góry, Wołki, Koplan, i wszelkiego sumownego i ruchomego po Franciszku Orsettym Pułkowniku woysk Polskich pozostałego, przeznaczonym po ustanowieniu swoiey juryzdykcyi na gruncie w głównym folwarku Juchnowiec zwanym, Obwodzie i Powiecie Białostockim położenie maiącym, i załatwieniu wszelkich przedstanowczych sporów — Stosuiąc się do Remissyi i Rezolucyi swoiey na dniu dzisiejszym ogłoszoney J V. i W . Marcina Zawadzkiego, Sukcessorów iakichkolwiek bądź, imion nieżyjącego Michała Daszkiewicza, Teodora Radykie, Wicbertowny, Woynower Wyszyńską, Nowicką, Liszewskiego, Ładzine, Sukcessorów Jana Orsety, Wovne, Malinowską, Sukcessorów Starosty Kruszewskiego, Borowską, Łętowską, Sukcessorów Kutrzewskiego (?), Kiersnowskiego , XX. Dominikanów Choroszczeńskich, Cerkwi Berezowskiey i Kościoła Liszkowskiego Przełożonych, Xiędza Mareckiego i Proboszcza Kościoła Juchnowieckiego wierzycieli zeszłego Franciszka Orsetti i dalszych innych z iakiego bądźkolwiek źródła pretensyią do maiątku pod rozdział idącego stosować mogących.. (dalej pomijam prawniczy balast)....aby tak Sukcessorowie zeszłego Jana Orsetti, iako i drudzy z kredytorów i pretensorów nieżyjącego Franciszka Orsetti, z iego Sukcessorką W. Izabellą Orsetti, odtąd processów gdzieindziey, iak tylko w ustanowionym na to tym Sądzie Exdywizorskim nie przewodzili, pod karami sprzeciwieństwa zapowiada.

Melchior Ołdakowski Marszałek Ptu Biał: Prezyduiący Exdywizor

Wincenty Łapiński b. Sędzia Sądu Cywilnego Exdywizor.

Wincenty Lewicki b. Assessor Sądu Cywilnego Exdywizor.

Ignacy Szemiatti Regent Sądu Exdywizorskiego,

W jakich okolicznościach i w czyje ręce trafił folwark Wólka nie wiadomo. Najprawdopodobniej (na co wskazuje zapis z regestru mieszkańców z 1825 roku ) stał się własnością Czarkowskich.

Wróćmy jednak nieco w czasie – do wieku XVIII. Niestety wtedy nie pobierano już pogłównego a podymne, stąd wymieniano w nich jedynie ilość dymów, w przypadku chłopów nie wymieniając z nazwiska nawet głowy rodziny, pod każdym z dymów (de facto oznaczało to dom) mieszkającej. W rejestrze 1775 roku niestety zapis jest dosyć złożony: wsie Góra, Ogrodniki, Wólka Juchnowiec 11 dymów, Juchnowszczyzna części 9, Wólka Orsettych – 8, sugerujący, iż Wólka jest zapisana częściami. Nie ma tego problemu w spisie z roku 1790 roku, liczyła wtedy 11 dymów.

Najstarsze dokumenty dotyczące mieszkańców Wólki

W odróżnieniu od właścicieli dokumenty dotyczące ich poddanych przetrwały tylko śladowo. Szczęśliwym trafem w księgach sądowych brańskich zachował się najstarszy, pochodzący z 1600 roku, lecz niestety niepełny spis mieszkańców Wólki. Niepełny bo dotyczy tylko części Andrzeja Włoszka. Jest to przywołany wcześniej Inwentarz (KGB Minsk F_1708 –_1 –_101 skany 1314 do 1316). Wymienieni są następujący użytkownicy ziemi:

Grzegorz Troćko – pół włoki

Misienia Stanisław - pół włoki

Wojciech Worciotko - pół włoki

Piechnik na ćwiertkach,

ćwiertka pusta z zasiewkom ozimem

Gręda Grzegorz – ćwiartka

Niwiński - pół włoki

Borisowicz ćwierć

Trus ćwierć

Gusiewicz Andrzej ćwierć

Urbanik - pół włoki

Ryszko - pół włoki

Owdziej - pół włoki podle ściany y do tego morgi pode wsią biela które na nicz są .... ćwiartki Pan Andrzej Włoszek na inwentarz podał A podle Owdzieja półwłoczek Kwietkowski który pan Justyn trzyma (dalej znowu opisywanie wspomnianych wyżej złożonych zależności)

Na podstawie tej listy nie sposób wiele powiedzieć ani o statusie wymienionych ani też próbować wykorzystywać tego do genealogii. W tamtych czasach nazwiska dopiero się kształtowały, nawet szlacheckie, co mówić o chłopskich. Były to wówczas imieniska, zaś regułą ich tworzenia był ....brak reguł. Były to patronimiki (od imienia ojca) lub przezwiska, służyły do wzajemnego odróżnienia. Do niemal końca XVIII wieku podlegały pokoleniowym zmianom, stosunkowo rzadko nabierały trwałego charakteru. Spekulacje etymologiczne pozostawiam zatem ewentualnie zainteresowanym. Na dodatek ówczesne osadnictwo rodzin chłopskich nie miało charakteru trwałego, tym bardziej na tych terenach. Z jednej strony była większa swoboda przemieszczania, z drugiej Wólka później niejednokrotnie zmieniała właścicieli, a to czasem wiązało się z przemieszczaniem poddanych z jednych dóbr do drugich.

Spośród wymienionych w tej liście tylko o Urbaniku można powiedzieć z całkowitą pewnością, iż jest przodkiem współczesnych Bieryłów.

Niewiele także wnosi analiza dokumentów metrykalnych. Jeśli chodzi o chrzty to zachowała się księga z lat 1651 – 1669. Korzystając z z pracowitości Pana Marcina Szaciłowskiego (i jego determinacji w odczytywaniu bazgrołów) przedstawiam niżej wypis chrztów mieszkańców Wólki w latach 1652 – 1661.

1652 Piotr Urbanik s Wawrzyńca i Mariny, chrzestni Marcin Tomczyk Anna Wierciołkowna

1652 Piotr Rusińczyk s Aleksandra i Reginy, ch. Wawrzyniec Lubeyczyk i Anna Wyszotkowa

1652 Jadwiga Barańczuk c Macieja Mariny, ch Jerzy Boucik i Marina Brześcina

1652 Marcin Królik s Szymona i Mariny, ch. Franciszek Włoszek Zofia Włoszkówna

1653 Marcin Koźluk s Marcina Felixy, ch Paweł Cholewicki i Marina Jastrzębska

1653 Zofia Urbanik c Wojciecha i Krystyny, ch . Bartłomiej Czerwiński i Zuzanna Zimnochowa

1653 Kazimierz Sodzik s Andrzeja i Mariny, ch. Teodor i Jadwiga

1653 Zofia Urbanik c Krzysztofa i Polonii, ch Andrzej Pawłowski Anna Pawlukowa

1654 Paweł Urbanik s Wawrzyńca i Mariny, ch Bernard Kowalczuk i Zofia Sołowiejowa z Juchnowca

1654 Zofia Baran c Macieja i Mariny, ch Jerzy Bohuta i Marina Broszczyna

1655 Kazimierz Rusińczyk s Aleksandra i Reginy, ch Wawrzyniec Lulewicz z Hermanówki, Marina Brzosczyna z Wólki

1655 Jadwiga Dunsczyk c Bernarda i Doroty, ch Andrzej Kowysza i Eufemia Juźwichowa

1655 Helena Zimnoch c Andrzeja i Mariny, ch Wawrzyniec Lulik i Apolonia

1655 Andrzej Kotko s Stanisława i Anastazji, ch Mateusz Bieluczek z Ogrodnik i Krystyna Górska z Juchnowa

1656 Wojciech Mo??siuk s Jana i Heleny, ch Krzysztof Bućko i Marina Leluszkowa de Biele

1656 Elżbieta Mielniczek c Jana i Anastazji, ch Andrzej Sodzik i Barbara Mielnikowa

1656 Dorota Urbańczyk c Krzysztofa Apolonii, ch Andrzej Pawłowski i Marina Urbanicha

1656 Katarzyna Siodlaczyk c Andrzeja Mariny, ch Jerzy Ostrowski i Anna Pajewska

1657 Paweł Baran s Macieja i Mariny, ch Stanisław Kucharz i Barbara Jankowska

1657 Krystyna Korolczyk s Szymona i Mariny, ch Stanisław Dziemiszewski i Krystyna Buczkowa

1659 Krzysztof Kozioł s Marcina i Felicity, ch Krzysztof Puszko i Jadwiga

1659 Wawrzyniec Misiuk s Piotra i Mariny, ch Stasnisław Marcin Górski i Zofia Eysmontt

1659 Jadwiga Mogilewska (? raczej chyba Musilewska )?? c Macieja i Magdaleny, ch Kazimierz Rucki Felicita Obodkowa

1659 Tomasz Urbaniuk s Krzysztofa i Apolonii, ch Kazimierz Rucki i Eufemia Juźwicha

1660 Wojciech Koźluk s Szymona i Tatiany, ch Jan Gabruczuk i Marina Piotrowa

1660 Anna Baran c Macieja i Mariny, ch Jerzy Bohuta i Marina Podusczuna

1660 Zofia Kozłowska c Jana i Anny, ch Kazimierz Woliński (miles żołnierz?) i Zofia Siemionowa z Wólki

1660 Jan Kiercul s Krzysztofa i Anny, ch Szymon Kotko i Barbara Szczebrowska

1660 Piotr Wodz s Bartłomieja i Anny, ch Jerzy Bohuta i Barbara Młynarzowa

1660 Urszula Kotuk c Szymona i Felicity, ch Wojciech Zaleski i Apolonia Urbanikowa

1661 Dorota ??c Wojciecha i Doroty, ch Jerzy Ostrowski Barbara Hreczysczyna

1661 Kazimierz Urbanowicz s Wawrzyńca i Heleny ch Jan Szczerna i Apolonia Urbanicha

1661 Bartłomiej Kozioł s Szymona i Anastazji, ch. Jan Subniczuk z Janowicz i Apolonia Biernatowa z Wólki

Regestry podatku pogłównego

REJESTR PODATKU POGŁÓWNEGO Z ROKU 1663

Na podstawie Archiwum Główne Akt Dawnych- ASK I 70

Pani Stanisławowa Włoszkowa wdowa, czeladź, woźnica,

pastuch, chłopiec, dziewczyna 7zł15 gr

Piotr z żoną, siostra, Fiodor z żoną, dziewka 6

Szczepanowa wdowa z córką 2

Krzysztofowa Włoszkowa wdowa, syn Władysław Włoszek, Pani Słowikowska rodzona,

czeladź, dwóch parobków, pastuchów trzech, niewiasty dwie robocze, dziewczyny 15

Wojciech Urbanik z żoną, syn i siostra 3

Krzysztof Szot z żoną, synów dwa, córek dwie 6

Urbanikowa wdowa żąc z żoną, chłopiec 5

Szymon Kozioł z żoną, dziewka 3

Szymon Kot z żoną syn córka 4

Urbanikowa wdowa syn, córka, dwóch parobków 5

Jan Krysiuczki z żoną, Mateusz 3

Bernat Kowalko z żoną i synem 3

Uwaga: cyfry oznaczają kwotę podatku liczoną w złp


REJESTR PODATKU POGŁÓWNEGO Z ROKU 1674

Na podstawie Archiwum Główne Akt Dawnych- ASK I 70

Wólka

Dwór Jejmości Pani Anny Władysławowej Włoszkowej

Jejmość Pani Anna Szczawińska Włoszkowa 3zł 15 gr

Jan Zacharzewski, Antoni, Halina mamka, Jaszko pastuch 4

Bernatowa wdowa, Maryna córka 2

Jasiek Krysicki, żona Marana 2

Wawryn Urban, żona Maryna 2

Dorota stara, Krystyna dziewka, Wawryn parobek 3

Szymon Sepak, żona Tacyana 2

Szymon Kot, żona Szczęsna Kotowa, córka Maryna, syn Jasiek 4

Krzysikowa wdowa, Michałek syn, córka Daszka 3

Woytek Urbanczuk, żona Krystyna, Adam syn 3

Krzysztof Koźluk, żona Maryna, Mateusz Szot, żona Maryna 4

Kazimierz Szot żona Krystyna 2

Wieś ta ma osob in numers 32 presents suma zł 33,15

Dwór Jegomości Hieronima Włoszka

Jegomość Pan Hieronim Włoszek 3

Jejmość Pani Zofia Jezierska Włoszkowa 1zł 15 gr

Kazimierz parobek 1

Krzyszko Paszko, Dorota Paszkowa żona

Regestry mieszkańców

Kolejnych informacji dostarczają spisy parafialne lecz te prowadzono od 1825 roku (pewnie wcześniejsze nie przetrwały). Ten z 1825 roku ma szczególne znaczenie, po latach posuchy - jeśli idzie o informacje dotyczące mieszkańców - przynosi wręcz ich zalew, dodajmy precyzyjnych na tyle, że w korelacji z wcześniejszymi zapisami z ksiąg metrykalnych (dla wieku XVIII niemal kompletnymi). Stąd temu spisowi poświęcę więcej uwagi oraz spróbuję zaprezentować zręby wywodów genealogicznych ówczesnych mieszkańców Wólki. Można to oczywiście zrobić o wiele szczegółowiej (tak zrobiłem to dla swoich Andruk Mogilewskich) ale nie taki jest cel tego opracowania i pozostawiam to do samodzielnej kwerendy ewentualnie zainteresowanym.

1825

Wieś Wólka Juchnowiecka

1. Bartłomiey Bielecki (40), ż. Anna (40), s. Woyciech (11), Józef (2), c. Maryanna (15), Franciszka (6), Anna (4);

2. Jan Mogielewski (40), ż. Franciszka (30), s. Mikołay (12) skr., Maciey (8), Jan (4), Jakub (1/2), Mikołay Zalewski (57), ż. Anna (50), matka Agata (87), sługa Andrzej Macieyczuk (56);

3. Wawrzyniec Jensław (50), ż. Rozalia (40), brat Stanisław (40), ż. Anna (30), s. Wojciech (9), Maciey (5), Michał (3), c. Anna (16)skr., Maryanna (1/2)skr. umarła, Antoni Czyzewski (30) Ciemny (dopisany) ;

4. Maciey Krysiuk (70), ż. Elżbieta (40), s. Jan (23) skr., ż. Maryanna (20) skr., s. Kazimierz (20), ż. Anna (?), s. Andrzey (15), c. Wiktoryia (18) skr., Anna (12), Maryanna (7), komornica Maryanna (56);

5. Jakub Bieryła (30) ż. Teressa (40), s. Woyciech (18), Marcin (14), Michał (6), c. Agata (13), Katarzyna (3), ??? (16);

6. Woyciech Maliszewski (40), ż. Anna (28), c. Katarzyna (17), Elżbieta (15), s. Jan (14), Woyciech (11), Tomasz (6), Michał (4);

7. Stanisław Maliszewski (36), ż. Maryanna (30) skr. umarła, ż. Elżbieta (dopisana), c. Katarzyna (10), s. Mikołay (7), Jan (1), oyciec Bartłomiey (50), Wawrzyniec (70) skr. umarł;

8. Szymon Morgielewski (45), ż. Maryanna (38), s. Mikołay (15), Michał (8), Józef (1), Woyciech (1/2) (dopisany), c. Agata (5), sługa Maryanna (27);

9. Maciey H..? (37) skr., ż. Maryanna (30), c. Maryanna (13), s. Mikołay (4), Michał (2), sługa Elżbieta (18), - dopisek w Juchnowcu;

10. Jan Nowosielczuk (17) dopisek Jan Sobocki, ż. Wiktoryia (19);

11. Kazimierz Maliszewski (30), ż. Anna (31), c. Anastazya (10), Maryanna (5), Aniela (1), sługa Anna (3?), sługa Klara (26) (dopisana);

12. Maciey Gaienski (37), ż. Katarzyna (36), c. Maryanna (9), Anna (2), Elżbieta (1/2) (dopisana), s. Tomasz (9), sługa Jan (21) skr.;

Dopisany nr 12. gospodarz Jan Wasiel., ż. Krystyna, s. Jan skr., Jakób (15), Mikołay (11), c. Maryanna (7), Agata (5);

13. Jan Janowicz (50), ur 1774 Janowicz syn Jakuba Rogala i Maryanny Jakub syn ż. Agata (30), s. Wawrzyniec (7), c. Maryanna (20), mąż Jan Krysiuk (24) (dopisany), s. Jana Jan (5) (dopisany);

14. Adam Krysiuk (30), ż. Aniela (26), s. Marcin (5), c. Marcella (1/4) (dopisana), parobek Jakub (20), sługa Katarzyna (18), sługa Szymon (13) (dopisany);

15. Elżbieta Szczyglicha (38), s. Jan (16) skr. dopisek: u Szczygieł …?, c. Ewa (10) skr. dopisek za granicą (??), Katarzyna (8), Maryanna (5);

16. Mateusz Jędrzejewski (50), ż. Katarzyna (58), s. Kazimierz (20), ż. Maryanna (dopisana), c. Maryanna (14);

Folwark Wolka Juchnowiecka

W. Jan Czarkowski (54), ż. Maryanna (30), s. Stanisław (14), Felix (12), Marcin (8), Jan (5), Kazimierz (1), Rozalia Czarkowska (25);

Sługi: Tomasz Szmorczuw. (27), Michał Gaienski (18), Maryanna (14), Aniela Zimnoch. (30);

Uwaga - Powyższy spis, jak też większość kolejnych sporządził Pan Marcin Szaciłowski. Tytułem wyjaśnienia - słowo skreślony oznacza, że w księdze był zapis ale został przekreślony. Prawdopodobnie ksiądz kwerendując (może w trakcie kolendy) miał wcześniej przygotowany spis z poprzedniego roku a na miejscu przez skreślenie odnotowywał zmiany; podobnie dopisywał wszelkie uwagi.

Z kolei uwaga dopisany(a) oznacza, że jest to jakby aktualizacja wcześniejszego spisu.

Ze spisu wynika, ze w Wólce było 16 domów, numery prawdopodobnie oznaczają ich numerację. Czy była to jakaś numeracja urzędowa? Raczej nie, bardziej jest to kolejność domów.

W oparciu o ten spis oraz zapisy metrykalne spróbowałem zbudować wywody poszczególnych rodzin. Jako że były to nazwiska dopiero tworzące się, będące w toku przekształceń, ograniczę się do wskazania kierunków ewentualnych szczegółowych poszukiwań. Zwracam uwagę, że w bardzo wielu przypadkach były to nazwiska naprzemienne. Bywało że z tej samej pary rodziły się dzieci nazywane raz tak raz tak. W innych przypadkach dostrzec można się proces kształtowania się nowego nazwiska z nazwiska pierwotnego. Niekiedy jest to widoczne w zapisach dotyczących tych samych osób lub ich potomstwa . Te uwagi przekazuję w skrócie, jako poradę dla szukających swoich przodków. Być może kiedyś uda się powody tego fenomenu opisać szerzej.

Bielecki czyli Kierda (Gierda, Kryda)

Bieluków znaleźć można w regestrach pogłównego z XVII wieku lecz nie w Wólce; tu w zapisach metrykalnych nazwisko Bielecki, a precyzyjnie mówiąc Bielawski, pojawiło się po raz pierwszy w 1795 roku, wtedy urodził się Jan syn Macieja i Teresy. Później w 1798 syn Stefana? Macieja? i Teresy. I tyle. Nie ma zapisu chrztu żadnego Bartłomieja Bieleckiego. Czyżby zatem wżenił się w Wólkę. W 1825 roku Bieleccy mieszkali jeszcze tylko w Ciekunach, natomiast Bielawscy z Niewodnicy Lewickich. Ale nie ma żadnych poszlak aby Bartłomiej był stamtąd.

Zaskakujące ale najbardziej prawdopodobne, że w Wólce nazwisko Bielecki wyrosło z nazwiska Kierda (Gierda). Jak się zaraz okaże było to nazwisko używane naprzemiennie z Bielawskim.

Bartłomiej urodził się w 1782 roku z Pawła i Teresy. Teresa była jego drugą żoną. Pierwszą była Ewa. Paweł był prawdopodobnie (bo nie kwerendowałem szczegółowo tego nazwiska) synem Mikołaja i Krystyny Urodził się najpewniej w latach 30 tych. Paweł zmarł w 1799 roku. Ważniejszy dla genealogii jest bowiem Mikołaj. W 1730 roku zawarł ślub jako Mikołaj Bielawski z Krystyną Lepietuszko, ale już jego dzieci były zapisywane jako Kierdy lub jak córka Józefa w 1731 roku „kredzianka”.

Z pierwszego małżeństwa Pawła z Ewa sukcesorem był urodzony w 1764 roku Stefan ale zmarł młodo, w 1806 roku. Sukcesorem stał się wymieniony w spisie Bartłomiej. Co ciekawe pierwsze dziecko, córka Maryanna została zapisana na chrzcie w 1807 roku jako Kierda. Ale już zgony kolejnych dzieci pisane były jako „Bielczuki”

Mogilewski czyli Andruk

Jako że to moi przodkowie po kądzieli tu wszystko jest jasne i szczegółowo udokumentowane przynajmniej do mniej więcej początków XVIII wieku (tajemnicą pozostaje, jak do Wólki trafili). W największym uproszczeniu wywód jest następujący:

W XVII i XVIII wieku w parafii juchnowieckiej żyły przynajmniej dwa, chyba ze sobą niezwiązane pokrewieństwem, rody Andruków. Jedni żyli w Ciekunach drudzy w Bronczanach. Natomiast w Wólce, w XVII wieku, Andruków - w żadnej do tego nazwiska zbliżonej odmianie - nie było. Pierwszy zapis Andruków związany z Wólką pochodzi z 1709 roku. Wtedy to Bartłomiej Andruczuk poślubia Zofię .

Natomiast, po raz pierwszy, nazwisko Mogilewski w księgach metrykalnych Juchnowca, pojawia się w 1702 roku, przy okazji chrztu Pawła syna Jakóba Mogilewskiego z Zalesian.

W Wólce najstarszym, w pełni udokumentowanym, przodkiem moich Andruk Mogilewskich był Wojciech, który ożenił się z Agatą z Eljaszukow.. Liczne dzieci tej pary były (w latach 1776 – 1798) zapisywane były zarówno jako Andruk jak i Mogilewski. Wojciech zmarł jako Andruk. Wojciech był prawdopodobnie synem Wawrzyńca i Doroty. Wawrzyniec i jego dzieci byli zapisywani Andruk (Ondruszko).

Natomiast synowie Wojciecha i Agaty: Jan i Szymon oraz ich dzieci byli zapisywani zarówno Andruk ale (częściej!) jako Mogilewski. W regestrach ludności z 1825 i 1830 roku (także w księgach metrykalnych z lat ok 1810 do mniej więcej 1840) ich potomkowie zapisywani byli jako Mogilewscy. W regestrze 1840 roku zapisani są już jako Andruk. I tak pozostaje do dziś, co jeszcze w XX wieku było powodem rodzinnych kontrowersji. Niektórzy uważali wręcz, że należy wystąpić o zmianę nazwiska - na ich zdaniem prawdziwe - Mogilewski .

Jensław (Więcław)

Nazwisko to, pisane w mnogich transkrypcjach: Jens(c)ław bądź Więs(c)ław było i jest mocno rozpowszechnione w parafii juchnowieckiej. Wielce prawdopodobne, że od jakiegoś praprzodka noszącego starosłowiańskie Więcław „ten który ma więcej sławy”. W Wólce, poza ślubem Jadwigi Więcławówny z Kacprem Szczytko w 1728 roku, w XVIII wieku Więcławów ani śladu. W księgach metrykalnych pojawiają się dopiero od mniej więcej około 1810 roku. I albo byli rodem którego nazwisko (jak innych) było wynikiem przekształceń (a czego ja nie umiem odkryć) albo do Wólki przyszli drogą zakupu lub małżeństwa. Zdecydowanie optuję za wariantem migracji. Więcławiki byli bowiem na pewno już w XVII wieku w Ciekunach (regestry pogłównego). Niemniej poszukiwanie skąd przyszli pozostawiam zainteresowanym. W 1825 roku mieszkali w Ciekunach, Bronczanach Lubiejkach i Lulach.

Krysiuk czyli Szczytko

Problem z Krysiukami polega na tym, iż jest to patronimik od imienia Krzysztof. Stąd występował w różnych czasach i wsiach (między innymi wymieniają ich regestry pogłównego z XVII wieku) a noszący to nazwisko nie byli ze sobą spokrewnieni. Lecz w Wólce to nazwisko wcześniej nie występowało. W przypadku wymienionego w spisie 1825 roku Macieja Krysiuka był nim prawdopodobnie urodzony w 1767 roku z Krzysztofa Szczytko i Maryanny Maciej. Nie znalazłem chrztu Krzysztofa. Musiało to być przed 1725 rokiem bowiem jego pierwszy syn Piotr urodził się w 1745. Pierwszym odnotowanym w księgach metrykalnych mieszkańcem o nazwisku Szczytko był Bartłomiej, jego żoną była Apolonia- w 1703 roku urodził im się Józef. Później notowano następujące pary małżeńskie – Krzysztof i Agnieszka (1715 rok), Kacper i Jadwiga Więcław(1726), Jan i Maryanna ze Smoleyów (1731). Prawdopodobnie Krzysztof był synem pierwszego - Mikołaja, który był dwukrotnie żonaty, po raz drugi z Maryanną.

Gdyby jednak nie Mikołaj miał być synem Krzysztofa to wtedy przodków trzeba by szukać w Juchnowcu. Szczytkowie byli (i są nadal) związani głównie z Juchnowcem; mogło być tak, że osadzali się naprzemiennie w Wólce bądź Juchnowcu. Przykładowo inny syn Krzysztofa Szymon osiadł w Juchnowcu Dolnym i zapisywano go jako Szczytko.

Natomiast nie mam żadnych, nawet hipotetycznych przesłanek, aby choćby hipotetycznie ustalić wywodu dla innego (występującego w regestrze 1825 r.) Krysiuka Adama. W tym przypadku trzeba by zwyczajnie przeprowadzić szczegółową kwerendę.

Bieryło czyli Urban

W tym przypadku sporo wiadomo. Wymieniony w spisie z 1825 Jakub urodził się w 1782 roku jako Bieryło, jego rodzicami byli Wojciech (zapisany też jako Bieryło) i Ewa. Z kolei Wojciech urodził się w 1748 roku był synem Macieja i Maryanny. Natomiast Maciej urodził się w 1708 roku był synem Krzysztofa Urbana i Ewy, których ślub ślub przed 1695 rokiem). Z tym że dzieci Krzysztofa i Ewy zapisywani był zamiennie - Urban bądź Bieryło

Wcześniej zapisywano ich nazwisko jako Urban. Jest to ród, który w sposób udowodniony jest związany z Wólką od co najmniej 1600 roku.

Maliszewscy ??prawdopodobnie wcześniej Szczygły

W regestrze 1825 występują licznie, pod trzema numerami. Istnieje hipoteza, że i tu mamy do czynienia z zamianą nazwiska. Wcześniej nazywano ich Szczygły i należeli do najliczniejszych w Wólce. Pewnym zakłóceniem jest Elżbieta Szczyglicha ale może akurat ją jako wdowę zapisano po staremu. Jak by to nie było nagłe wyginięcie Szczygłów w Wólce jest trudne do wytłumaczenia stąd hipoteza, że - przynajmniej część z nich - zamieniono ich na Maliszewskich wydaje się kusząca. Prawdopodobnie także Wojcikowie są linią pochodzącą ze wspólnego rodu.

Gai(e)ńscy

Nie kwerendowałem ksiąg po kątem szukania Gaińskich. W Wolce nazwisko to pojawia się w 1789 roku, jest to chrzest Anny, córki Tomasza i Agaty. Urodzenia dzieci tej pary zapisywane są do 1807 roku. Maciej Gaiński miałby urodzić się około 1782 roku, zatem raczej nie z tej pary.

Gaińscy mieszkali wtedy min w Ciekunach i Juchnowcu. Być może tam urodził się Maciej. Dosyć prawdopodobne. że Katarzyna była (urodzoną w 1787 roku) córką Michała Maliszewskiego i Maryanny. Inny wariant – mniej prawdopodobny – że urodzoną w Niewodnicy Lewickich córką Tomasza Mogilewskiego i Katarzyny

Janowicz czyli Rogal (Rogalewski)

Nazwisko Janowicz wygląda na patronimik od imienia Jan. Tymczasem ojcem Jana nie był Jan ale Jakub (matką Maryanna). I nie zapisywano go Janowicz ale Rogal. Jan urodził się w 1774 roku. Nie znalazłem aktu chrztu Jakuba ale ojcem mógł być Szymon lub Maciej. Reasumując - w przypadku Rogalów ich nazwisko przekształciło się na patronimiczne Janowicz od Jana Rogala

??Wasilewski (Nowosielczuk ) czyli Sobot (Sobota)

Z przekształceniem nazwiska mamy - chyba – także do czynienia w przypadku Wasilewskich. W regestrze 1825 jest wręcz natrętny ślad - przy Janie Nowosielczuku jest dopisek Jan Sobocki, był on najprawdopodobniej synem Wawrzyńca Sobota. Nie wiadomo czemu (ale podwójne zapisy w regestrach sporządzanych przez proboszczów zdarzały się niejednokrotnie w innym miejscu występuje Jan Wasiel i wszystko na to wskazuje, że to ten sam Jan Sobocki . Dlaczego występuje w spisie dwa razy. Tego roku ożenił się z Wiktorią z Krysików. Być może skryba (proboszcz?) odnotował to zdarzenie a zapomniał wykreślić wcześniej przygotowany wpisuJana jako kawalera.

Konopka

W tym przypadku wszystko zdaje się być jasne . W regestrze odnotowano świeżo przybyłą do Wólki z Juchnowca rodzinę Konopków.

Przy prezentacji kolejnych regestrów pominę ich komentowanie bo – zdaje się - nie ma takiej potrzeby

1830

Wieś Wólka Juchnowiecka

1. Bartłomiey Bielecki (45), ż. Anna (43), s. Woyciech (16), Józef (7) skr. umarł, c. Anna (9), Maryanna (20), zięć Woyciech Biryło (dopisany), c. Katarzyna (dopisana);

2. Jan Mogielewski (45), ż. Franciszka (35), s. Maciey (13), Jan (9), Jakub (4), c. Maryanna (1/4) (dopisana), Mikołay Zalewski (62), ż. Anna (55), matka Agata (89) skr. umarła, sługa Stanisław;

3. Wawrzyniec Jęcław (55), ż. Rozalia (25) skr. umarła, Stanisław Jęcław (45), ż. Anna (35), s. Wojciech (14), Maciey (10), Michał (7), Jan (4), Andrzey (2) (dopisany);

4. Maciey Krysiuk (75), ż. Elżbieta (45), c. Anna (17)skr. Za mążem, Maryanna (15), s. Andrzey (20), Kazimierz Krysiuk (25), ż. Anna (26), c. Aniela (4), Maryanna (2), s. Marcin (1) (dopisany), sługa Wincenty (15) (dopisany);

5. Jakub Bieryła (35), ż. Teressa (45), s. Woyciech (23) skr., Marcin (19), Michał (14), c. Agata (18), Katarzyna (8);

6. Woyciech Maliszewski wdowiec (45) skr. pomarł, ż. Maryanna (30) (dopisana), c. Elżbieta (20), s. Jan (19), Woyciech (16), Tomasz (11), Michał (9);

7. Paweł Konopka (40), ż. Franciszka (40), c. Katarzyna (7), s. Adam (4), Jan (1) (dopisany), brat Pawła Franciszek (24), matka Maryanna (55) skr. umarła, sługa Mary. (dopisana), Andrzey Piotrowski (dopisany);

8. Stanisław Maliszewski (41), ż. Elżbieta (36), c. Katarzyna (13), s. Mikołay (12), Jan (6), oyciec Bartłomiey (80);

Dopisani – Andrzej Piotr., ż. Magdalena , c. Anna;

9. Szymon Mogielowski (50), ż. Maryanna (43), s. Mikołay (20), Michał (13), Józef (6), Woyciech (2), c. Agata (10);

10. Jan Wasielczuk (22), ż. Wiktoryia (25), s. Marcin (1), c. Maryanna (1) (dopisana), Mikołay Urban (9), Michał Urban (6), Maryanna Urban (22), Jan Sobociuk parobek (22) (dopisany);

11. Kazimierz Maliszewski (40), ż. Anna (36), c. Anastazya (15), Maryanna (10), Aniela (6), Katarzyna (1) (dopisana), s. Jan (3), sługa Jan (dopisany);

12. Maciey Gaienski (42), ż. Katarzyna (35), c. Maryanna (14), Anna (7), Elżbieta (4), Franciszka (1) (dopisana), s. Tomasz (11);

13. Jan Janowicz (55), ż. Agata (45), s. Wawrzyniec (12), Jan Krysiuk (26), ż. Maryanna (25)skr. umarła, ż. Maryanna (dopisana), s. Jan (3), c. Katarzyna (1/4), Elżbieta (dopisana), Magdalena …. (40) (dopisana);

14. Jakub Wasielczuk (21), ż. Klara (30), oyciec Jan Wasielczuk (50), ż. Krystyna (49), s. Mikołay (11), c. Maryanna (8), Agata (6);

15. Adam Krysiuk (35), ż. Elżbieta (22), s. Marcin (10), Woyciech (1) (dopisany), Jan (dopisany), c. Marcella (4), sługa Szymon (17), Katarzyna Konopkowa (60);

16. Matey Andruczyk (50), ż. Katarzyna (45), c. Maryanna (20), s. Kazimierz (30), ż. Maryanna (29), s. Mateusz (1) (dopisany), matka Katarzyna (60); - dopisek z boku: na Gorze za posłu.

Folwark Wolka i Dwór Juchnowszczyzna z Przemyślem

17. Juchnowszczyzna – WWP. Sawiccy mąż i żona, dzieci: 3 chłopców, 3 dziewczynki, ochmistrzyni Wronowa (40), sługa Józefa (16), furman Adam (20);

18. Przemyśle – Tomasz Pyrkowski (49), ż. Katarzyna (46), c. Julia (17), s. Ignacy (10);

Paweł Kamieński (40), ż. Katarzyna (30), s. Paweł (10), c. Maryanna (1/4);

19. Katarzyna Radziwonowa (40), c. Maryanna 91)skr. umarla, c. Katarzyna (1) (dopisana);

1840

Wólka Juchnowiecka

1. Adam Krysiuk (40), ż. Elżbieta (30), s. Marcin (19), Wojciech (10), Andrzej (6), c. Marcella (14), Karolina (2), Anna;

2. Jan Janowicz (60), s. Wawrzyniec (23), ż. Maryanna (21), wnuk Jan (11), c. Anna (1);

3. Jakub Wasilczuk (30), ż. Katarzyna (30), siostra Agata (16), ojciec Jan (60), ż. Krystyna (45), c. Maryanna (19);

4. Maciey Gaiński (50), ż. Katarzyna (50), c. Anna (14), Elżbieta (11), Marcella (5), Franciszka (6), s. Tomasz (20), ż. Aniela (19);

5. Kazimierz Szczygieł (50), ż. Anna (40), c. Anastazya (24), Maryanna (18), Aniela (14), s. Jan (12), Tomasz (5), słu. Jan Maliszewski (26), Andrzey Krysiuk (21), c Andrzeja Anna (1)?;

6. Mikołay Andruk (30), ż. Agata (24), s. Andrzey (4), Piotr (2), Tadeusz (1), matka Maruanna (60), s. Michał (21), Józef (15), paro. Zofia? Szczyglanka (30), Jan Szczygieł (15);

7. Jan Wasilczuk (30), ż. Wiktorya (30), s. Marcin (12), Jan (3), Piotr (1);

8. Jan Krysiuk (37), ż. Maryanna (31), s. Stefan (2), Kazimierz (2), c. Katarzyna (11), Anna (5), Elżbieta (1);

9. Paweł Konopka (46), ż. Franciszka (46)zm., s. Adam (12), Jan (9), c. Katarzyna (17), brat Franciszek (30), ż. Katarzyna (20);

10. Kazimierz Popławski (30), ż. Elżbieta (25)zm., s. Mikołay (4), Józef (2), c. Aniela (5), Maryanna (1), brat Jan (25), ż. Anna (25), Michał (14), Tomasz (20), matka Maryanna (60);

11. Jakub Bieryło (60), ż. Teressa (45), s. Michał (20), ż. Anna ( ), drugi s. Marcin (31), c. Katarzyna (11);

12. Wdowa Krysiuka żona Anna (35), c. Aniela (13), Maryanna (9), s. Jan (6), parobek Mikołay (31), ż. Ewa (21);

13. Stanisław Więcław (50), ż. Anna (50), s. Wojciech (21), Michał (15), Jan (12), Andrzey (9), c. Marcella (5);

14. Jan Andruk (50) zm., s. Maciey (20), Jakub (13), Jan (19), ż. Katarzyna (20), s. Marcin (1), c. Jana Maryanna (9), Marcella (6), szwa. Mikołay Zalewski (65) skr., ż. Anna (60);

15. Bartłomiey Bielecki (60), s. Woyciech (25), ż. Maryanna (24), s. Mikołay (2), c. Bartłomieja Anna (15), Michał Urbaniuk (15);

poko. Woyciech Bieryła (30), ż. Maryanna (30), s. Michał (6), Józef (9), Bartłomiey (1), c. Katarzyna (8), Andrzey Piotrowski (50), Wincenty Mońkowski (15), szynkarz Jan Lul (40), ż. Anna (31);

Dwór Wólka

Franciszek Namiotkiewicz? (21), ź. Lilianna (20), Mikołay Urbanowicz (2);
gumienny Mateusz Gaiński? (30),ż. Elżbieta (25);
kucharz Marcin Mońkowski (25), ż. Anna (20), matka Anna (50), Kazimierz Andruczyk (45), ż. Maryanna (36), Maryanna Mońkowska?
(20) - skreśleni;


Była również karczma, zapis o niej pochodzi ze spisu 1845 roku. którego to spisu treść tu pomijam

1849

Spis sporządzono w języku rosyjskim

1. Adam Krysiuk (61), żona Elżbieta (41), synowie: Wojciech (20), Andrzej (17), Tomasz (8), Kazimierz (2), córki: Karolina (13), Anna (9), żołnierka Katarzyna Łapińska ? (57)

2.Wawrzyniec Janowicz (31), żona Marianna (21), syn Józef (2), córki: Anna (10), Katarzyna (8)

3.Maciej Gaiński (65), żona Katarzyna (50), córki: Franciszka (19), Marcela (15), syn Tomasz (29), jego żona Aniela (29), córka Anna (3), syn Józef (2)

4.Kazimierz Maliszewski (61) (wcześniej zapisywany był Szczygieł), żona Anna (61), synowie: Jan (19), Tomasz (15), córka Marianna (25)

5.Mikołaj Andruk (43), żona Anna (24), synowie : Andrzej (15), Piotr (12), Tadeusz (9) , Jan (7), Paweł (4), Kazimierz (20, brat Józef (22)

6.Jan Wasilka (44), żona Anna (310, synowie: Marcin (21), Jan (14), Andrzej (3), siostra Agata (21)

7.Jan Krysiuk (51), żona Marianna (41), syn Stefan (11), córki Anna (13), Anastazya (4), Katarzyna (21)

8. Marcin Bieryło (41), żona Katarzyna (27), córka Anna (2), Jan Konopka (18), Adam Konopka (21)

Wojciech Bieryło (28), zona Marianna (28), synowie: Michał (15?), Jan (4), córkli Katarzyna (18), Aniela (8)

9.Jan Szczygieł (34), żona Ewa (33), córki Marianna (7), Aniela (4), Franciszek Konopko (41)

10.Michał Bieryło (21), żona Anna (21), syn Michał (6), córka Katarzyna (2), matka Teresa Bieryłowa (510

11.Michał Szczygieł (28), żona Aniela (24), syn Michał (2), brat Jan Krysiuka (18), siostra Marianna (20), matka Anna (47)

12.Wojciech Wiensław (41), żona Anna (37), córka Katarzyna (6), matka Anna (61), synowie: Michał (27), Jan (21), Andrzej (18), córka Marcela (14)

13. Maciej Andruk (36), żona Marcela (28), syn Piotr (2), córka Anna (6), brat Jan (21) , bratanek Marcin (10), siostra Marianna (20)

14.Kazimierz Bielecki (39), żona Mariana (31), syn Mikołaj (12), córka Maryanna (2)

Tadeusz Bielawski (41), żona Rozalia (26)

1853

Dwór Wólka Juchnowiecka

JWP. Hieronim Topolski (71), Wincenty Maliszewski (39), Franciszka Werpachowska (89), Zofia Bałkowska (49), syn jej Jan (5);

Wieś Wólka Juchnowiecka

1. Tadeusz Bielawski (51), ż. Rozalia (35), służący Wojciech Bieryło (49), ż. Marianna (51), s. Michał (18), c. Katarzyna (20), Aniela (19), Marianna (3);

2. Wojciech Bielecki (41), ż. Marianna (31), s. Michał (15), Józef (2), c. Marianna (5);

3. Maciej Andruk (41), ż. Marianna (31), s. Piotr (5), Józef (2), c. Anna (9), Marcin Andruk (14), siostra Marianna Andrukowna (18), Stanisław Zajkowski (30);

4. Wojciech Więcław (41), ż. Anna (41), s. Stanisław (1), c. Katarzyna (8), Marianna (4), matka Anna Stanisławowa Więcławowa (61), syn jej Jan (21), c. Marcela (17), s. Andrzej (25), ż. Aniela (21);

5. Michał Maliszewski (32), ż. Aniela (31), s. Michał (5), Kazimierz (2), matka Anna Kazimierzowa Krysiukowa (61), syn jej Jan (21);

6. Michał Bieryło (35), ż. Anna (31), s. Michał (8), matka Teresa Jakubowa Bieryłowa (69);

7. Józef Andruk (25), ż. Marcelia (21), Ewa Janowa Szczygłowa (32), syn jej Paweł (4), c. Marianna (10), Aniela (7), Anna (4);

8. Marcin Bieryło (41), ż. Katarzyna (31), s. Marcin (3), c. Anna (6), Jan Konopko (21);

9. Jan Krysiuk (49), ż. Marianna (49), s. Stefan (15), c. Anna (18), Katarzyna (19), Anastazja (24;

10. Jan Wasilczuk (41), ż. Anna (40), s. Marcin (20), Jan (15), siostra Agata Wasilczukowa (31);

11. Mikołaj Andruk (41) zm., ż. Anna Andrukowa (29), s. Andrzej (18), Piotr (15), Tadeusz (13), Jan (11), Paweł (6), c. Marcelia (2)

12. Kazimierz Maliszewski (69), ż. Anna (71), s. Tomasz (18), Jan (21), żona jego Anastazja (19), Jan Maliszewski (30);

13. Maciej Gaiński (71) zm., c. Franciszka (21), Marcela (19), Tomasz Gaiński (49), ż. Aniela (49), s. Józef (4), c. Anna (6);

14. Marianna Wawrzyńcowa Jakowiczowa? (31), s. Jan (5), c, Aniela (17), Katarzyna (11);

15. Adam Krysiuk (51), ż. Elżbieta (41), s. Wojciech (23), Andrzej (17);


1854

Wieś Wólka Juchnowiecka

d. Myza 88. P. Hieronim Topolski (72), Wincenty Maliszewski (41), Franciszka Wojciechowska (82), Zofia Busłowska (50), syn jej Jan (6);

89. Tadeusz Bielecki (52), ż. Rozalia (36), c. Franciszka (1), Wojciech Bieryło (51), ż. Marianna (51), s. Michał (19), c. Katarzyna (21), Aniela (16), Marianna (4);

90. Wojciech Bielecki (42), ż. Marianna (32), s. Michał (16), Józef (3), c. Marianna (6);

91. Maciej Andruk (42), ż. Marianna (32), s. Piotr (6), Józef (3), c. Anna (10), Marcelia (1), Marcin Andruk (15), Marianna Andrukowna (19);

92. Wojciech Więcław (42), ż. Anna (36), s, Stanisław (2), c. Katarzyna (9), Marianna (5), Anna Stanisławowa Więcławowa (62), syn jej Jan (22), Andrzej (21), Michał (32), c. Marcelia (18);

93. Michał Maliszewski (32), ż. Aniela (30), s. Michał (6), Kazimierz (3), Anna Kazimierzowa Krysiukowa (62), syn jej Jan (22);

94. Michał Bieryło (36), ż. Anna (32), s. Michał (9), Teresa Jakubowa Bieryłowa (70);

95. Józef Andruk (26), ż. Marcelia (22), Ewa Janowa Szczytkowa (33), syn jej Paweł (5), c. Marianna (11), Aniela (8), Anna (5);

96. Marcin Bieryło (42), ż. Katarzyna (32), s. Marcin (4), c, Anna (7), Jan Konopko (22);

97. Jan Krysiuk (40), ż. Marianna (40), s. Stefan (16), c. Anna (19), Katarzyna (20), Anastazja (8);

98. Jan Wasilczuk (42), ż. Anna (36), s. Marcin (20), Jan (16), siostra Agata Wasilczukowa (32);

99. Anna Mikołajowa Andrukowa (39), s. Andrzej (19), Piotr (16), Tadeusz (14), Jan (12), Paweł (7), c. Marcelia (3)

100. Kazimierz Maliszewski (70), ż. Anna (71), s. Tomasz (19), Jan (22), żona jego Anastazja (20);

101. Maciej Gaiński (72). C. Franciszka (22), Marcelia (14), Tomasz Gaiński (51), ż. Aniela (32), s. Józef (4), Wincenty (1), c. Anna (17);

102. Marianna Ławrientiewa Ja(??.)wiczowa (32), s. Jan (6), c, Aniela (16), Katarzyna (12);

103. Adam Krysiuk (52), ż. Elżbieta (42), s. Wojciech (21), Andrzej (18);


1856

Wieś Wólka Juchnowiecka

1. Wojciech Krysiuk (22), ż. Aniela (25), c. Anna (2), matka Elżbieta (48), brat Andrzej (20);

2. Andrzej Jęcław (22), ż. Aniela (21), c. Maryanna (1);

3. wdowa Aniela Gaińska (40), s. Józef (7), c. Anna (9), Franciszka Gaińska (20);

4. Kazimierz Szczygieł (60), ż. Anna (50), s. Tomasz (22), Jan (25), ż. Anastazja (28), wnuk Andrzej Krawczuk (11);

5. Anna Andrukowa (30), s. Andrzej (20), ż. Maryanna z Rogowskich (21), brat Piotr (18), Tadeusz (16), Jan (12), Paweł (10), c. Marcelia (5);

6. Jan Wasilczuk (18), matka Aniela Wasilczukowa (30), c. Agata (30), Maciej Urbanowicz (28);

7. Jan Krysiuk (58)skr., ż. Marianna (40), s. Stefan (18), c. Anna (20), Katarzyna (25)skr., Anastazja (10);

8. Marcin Bieryło (40), ż. Katarzyna (30), s. Marcin (5), c. Anna (10), służ. Jan Konopka (20);

9. Józef Andruk (30), ż. Marcelia (22), s. Jan (1), bratanek Jan (10), Michał Bieryło (20)skr.;

10. Michał Bieryło (40), ż. Anna (30), s. Michał (10), c. Franciszka (2);

11. Michał Maliszewski (30), ż. Aniela (28), s. Michał (7), Kazimierz (4), c. Maryanna (1), matka Anna Krysiukowa (60), syn jej Jan (22), ż. Katarzyna (20), Katarzyna Bierylanka (25)skr.;

12. Wojciech Jęcław (40), ż. Anna (30), c. Katarzyna (12), Marianna (7), matka Anna (60), syn jej Jan (25), Michał (30), c. Marcela (20);

13. Maciej Andruk (40), ż. Marianna (40), s. Piotr (7), Józef (5), c. Anna (12), Marcella (3), bratanek Marcin Andruk (15), siostra Marianna Andrukowna (20);

14. Mikołaj Bielecki (18), matka Marianna (40), brat Maciej (2), siostra Marianna (7), Ewa Szczygłowa (40);

15. Wojciech Bieryło (60), ż. Marianna (51), s. Michał (20), c. Katarzyna (7), Aniela (16), Marianna (7), żołnierzka Marianna Janowiczowa (40), s. Jan (7), c. Katarzyna (12), Anna (14);

15. Rozalia Bielecka (38), brat Józef (15);

Dwór: Ekonom Józef Makarczyk (50), Michał Drozdowski (22);


1861

Wieś Wólka Juchnowiecka

1. Wojciech Krysiuk (27), ż. Aniela (30), s. Józef (13), c. Anna (15), matka Elżbieta (53), brat Andrzej (25);

2. Andrzej Jęcław (27), ż. Aniela (26), c. Maryanna (6), Marcella (4);

3. wdowa Aniela Gaińska (45), s. Józef (12), c. Anna (14);

4. Kazimierz Szczygieł (65), s. Tomasz (25), ż. Marianna (20), drugi syn Jan (40), ż. Anastazja (33), wnuk Andrzej Krawczuk (15);

5. Andrzej Andruk (25), ż. Maryanna z Rogowskich (24), brat Piotr (23), Tadeusz (21), Jan (17), Paweł (15), c. Marcelia (10);

6. Jan Wasilczuk (23), matka Aniela Wasilczukowa (40), c. Agata (31), Maciej Urbanowicz (33);

7. Stefan Krysiuk (23), matka Marianna (45), siostra Anna (25), Anastazja (13);

8. Marcin Bieryło (45), ż. Katarzyna (35), s. Marcin (10), c. Anna (14), brat Adam żołnierz (33), służ. Jan Konopka (24);

9. Michał Gaiński (63), ż. Dominika (44), s. Mikołaj (11), Adam (13), Antoni (11);

10. Józef Andruk (35), ż. Marcelia (27), s. Jan (6), bratanek Jan (13);

10. Michał Bieryło (44), ż. Anna (35), s. Michał (15), c. Franciszka (7), siostra Aniela (14);

11. Michał Maliszewski (34), ż. Aniela (33), s. Michał (12), Kazimierz (9), c. Maryanna (7), matka Anna Krysiukowa (64), syn jej Jan (27), ż. Katarzyna (25), s. Józef (5), Marcin (4);

12. Wojciech Jęcław (45), ż. Anna (35), c. Katarzyna (17), Marianna (11), brat Jan (20);

13. Maciej Andruk (44), ż. Marianna (44), s. Piotr (12), Józef (10), c. Anna (18), Marcella (9), bratanek Marcin Andruk (20), siostra Marianna Andrukowna (25);

14. Mikołaj Bielecki (23), matka Marianna (45), brat Maciej (7), siostra Marianna (12), Ewa Szczygłowa (43);

15. Michał Bieryło (23), siostra Aniela (19), Marianna (12), żołnierzka Marianna Janowiczowa (45), s. Jan (12);

Karczma?: Michał Jęcław (34), ż. Marcella (23), brat Jan (30), matka Anna (65);

Dwór: Ekonom Józef Makarewicz (55), Franciszka Gaińska (25);

1862

Wieś Wólka

1. Andrzej Jęcław (30), ż. Aniela (30), s. Jan (2), c. Maryanna (7), Marcella (5);

2. Wojciech Krysiuk (31), ż. Aniela (43), s. Józef Gaiński (13), Jan (4), brat Andrzej (25), siostra Aniela (8), Anna Gaińska (15);

3. Jan Maliszewski (35), ż. Anastazja (36), brat Tomasz (26), ż. Marianna (24), c. Anna (1);

4. Andrzej Andruk (26), ż. Maryanna (22), s. Józef (2), brat Piotr (23), Tadeusz (21), Jan (20), Paweł (17) skr.;

5. Jan Wasilczuk (25), ż. Wiktorya (20), matka Aniela Wasilczukowa (40), ciotka Agata (40), s. Jan (6), Piotr (3), Michał (1)skr., par. Jan Konopko (30);

6. Marcin Bieryło (46), ż. Katarzyna (37), s. Marcin (11), c. Anna (16);

7. Michał Maliszewski (40), ż. Aniela (30), s. Michał (12), Kazimierz (10), Adam (2), c. Maryanna (6), Magdalena Jaroszkowa wdowa (71);

8. Jan Krysiuk (30), ż. Katarzyna (29), s. Józef (5), Marcin (3), Andrzej (1), Stefan Krysiuk (22), Jan Janowicz (15), matka Anna Krysiukowa wdowa (60);

9. Wojciech Jęcław (40), ż. Anna (47), s. Józef (5), c. Katarzyna (15), Dominika (1), Marianna (11), brat Jan (25), ż. Elżbieta (20);

10. Maciej Andruk (45), ż. Marianna (40), s. Piotr (14), Józef (10), c. Anna (17), Marcella (8), Marcin Andruk (20), siostra Marianna (25), Jan Andruk (16);

11. Mikołaj Bielecki (23), ż. Marcella (23), matka Marianna (46) skr., brat Maciej (7), siostra Marianna (13), Michał Bieryła (21);

12. Michał Jęcław (35), ż. Marcella (25), c. Teofila (1), matka Anna Jęcławowa (69), Michał Bieryło (45), ż. Anna (44), s. Michał (19), c. Franciszka (8), Maryanna (2), Michał Gaiński (60), ż. Dominika (55), s. Mikołaj (20), Adam (22), Antoni (15);

Folwark: Ekonom Józef Makarewicz (55);


1869

Wieś Wólka

1. Michał Jęcław (48), ż. Marcella (28), c. Maryanna (3);

2. Andrzej Krysiuk (31);

3. Marcin Andruk (32), ż. Maryanna (37), c. Maryanna (7), s. Jan (4);

3. Andrzej Jęcław (40), ż. Aniela (36), s. Jan (8), Józef (8), Michał (2), Andrzej (2), c. Maryanna (13), Marcella (11), Anna (6);

4. Wojciech Krysiuk (36), ż. Aniela (49), s. Józef Gaiński (19), ż. Józefa (19), drugi s. Jan (10), siostra Aniela (14);

5. Andrzej Krysiuk (61), ż. Anastazja (51), s. Andrzej (25), Tomasz żołnierz (19), c. Aniela (20), Maryanna (18), Rozalia (15), Paulina (10), Karolina (9);

6. Jan Maliszewski (41), ż. Katarzyna (28), c. Ewa Kosmacka (3) skr., brat Tomasz (32), ż. Marianna (30), c. Anna (8), s. Jan (2) skr., matka Magdalena Jaroszukowa (52);

7. Andrzej Andruk (32), ż. Maryanna (28), s. Józef (9), Kazimierz (7), Wawrzyniec (3), brat Piotr (29), ż. Magdalena (26), brat Tadeusz żołnierz (27), Jan (25);

8. Jan Wasilczuk (31), ż. Wiktorya (29), c. Anna (3), Maryanna (3), matka Aniela Wasilczukowa (62), ciotka Agata (46), s. Jan (12), Piotr (9);

9. Michał Bieryło (27), ż. Katarzyna (26), matka Anna Januszczukowa (50);

10. Stefan Krysiuk (28), ż. Anna (19);

11. wdowa Katarzyna Bieryło (42), s. Marcin (19), Jan (5), Andrzej (2);

12. Michał Bieryło (51), ż. Anna (50), s. Michał (23);

13. Józef Andruk (46), ż. Marcella (36), s. Jan (12), Franciszek (10), c. Maryanna (8), Katarzyna (5), Anna (3), bratanek Jan (14);

14. Michał Maliszewski (46), ż. Aniela (36), s. Michał (22), Kazimierz (16), Adam (8), Jan (6), c. Maryanna (12), Anna (3);

15. Jan Krysiuk (36) zm., ż. Katarzyna (43), s. Józef (12), Marcin (10), Andrzej (7), Jan (2), c. Aniela (4), matka Anna Krysiukowa wdowa (66);

16. Wojciech Jęcław (46), ż. Anna (53), s. Józef (12), Kazimierz (2), c. Katarzyna (21), Dominika (8) zm., Marianna (17), brat Jan (31), ż. Maryanna (25), s. Jan (2);

17. Maciej Andruk (51), ż. Marianna (46), s. Piotr (22), ż. Maryanna (19), Józef (16), c. Marcella (17), Marcin Andruk (32) skr., żołnierz Jan Andruk (22);

18. Mikołaj Bielecki (29), ż. Marcella (29), s. Jan (3), Józef (1), c. Anna (6), matka Marianna (60), brat Maciej (11), Marianna Gaińska (21);

19. Michał Gaiński (66), ż. Dominika (59) skr., s. Mikołaj (25), Adam żołnierz (27), Tomasz (10);

1873

Wieś Wólka

1. Michał Jęcław (52), ż. Marcella (32), c. Maryanna (7), s. Józef (2);

2. Andrzej Krysiuk (35), ż. Maryanna (25);

3. Marcin Andruk (27), ż. Maryanna (41), c. Maryanna (11), s. Jan (8) skr.;

4. Andrzej Jęcław (44), ż. Aniela (40), s. Jan (12), Józef (12), Michał (6), Andrzej (6), Tomasz (2), Wincenty (1), c. Maryanna (17), Marcella (15), Anna (11), Rozalija (6);

5. Wojciech Krysiuk (40), ż. Aniela (53), s. Jan (14), siostra Aniela (18), Józef Gaiński (23), ż. Józefa (23), s. Józef (1);

6. Andrzej Krysiuk (65), ż. Anastazyja (55), s. Andrzej (29), ż. Agata (20), s. Andrzeja Tomasz żołnierz (23), c. Aniela (24), Maryanna (22) skr., Rozalija (19) skr., Pawlina (14), Karolina (13);

7. Jan Maliszewski (45), ż. Katarzyna (32), s. Tomasz (4), Józef (1), brat Tomasz Maliszewski (36), ż. Maryanna (34), c. Anna (12), matka Magdalena Jaroszukowa (56) skr.;

7. Mikołaj Wasilczuk? (70), ż. Ewa (?) skr.;

8. Andrzej Andruk (36), ż. Maryanna (32), s. Józef (13), Kazimierz (11), Wawrzyniec (7), c. Katarzyna (3), Zofija (2), brat Piotr Andruk (33), ż. Magdalena (24), c. Teofilla (1), s. Wincenty (1), brat Tadeusz żołnierz (31), Jan Andruk (29)skr., stryj Michał Andruk (53);

9. Jan Wasilczuk (35), ż. Wiktorya (33), c. Anna (9), Maryanna (7), Marcella (4), Katarzyna (2), matka Aniela Wasilczukowa (66), Jan Wasilczuk(16), Piotr Wasilczuk (13), matka ich Agata Piotrowska (46);

10. Michał Bieryło (31), ż. Katarzyna (30), s. Jan (1), matka Anna Januszczukowa (54), c. Antonina (7);

11. Stefan Krysiuk (32), ż. Anna (23), c. Maryanna (1);

12. wdowa Katarzyna Bieryłowa (46), s. Marcin (23), Jan (9), Andrzej (6);

13. wdowa Anna Bieryłowa (50), s. Michał (27), c. Franciszka (13) skr.;

14. Józef Andruk (50), ż. Marcella (50), s. Jan (16), Franciszek (14), Wincenty (3), c. Maryanna (12), Katarzyna (9), Anna (7), Józefa (3);

15. wdowa Katarzyna Krysiukowa (47), s. Józef (16), Marcin (14), Andrzej (11), Jan (6), Michał (6), c. Aniela (8), matka Anna Krysiukowa (70);

16. Michał Maliszewski (50), ż. Aniela (40), s. Michał (26), Kazimierz żołnierz (20), Adam (12), Jan (10) skr., Paweł (2)skr., c. Maryanna (16) skr., Anna (7), Michalina (2);

17. Wojciech Jęcław (50), ż. Anna (57), s. Józef (16), Kazimierz (6), c. Maryanna (21), Pawlina (10), brat Jan Jęcław (35), ż. Maryanna (29), s. Jan (6), c. Marcella (2) skr.;

18. Maciej Andruk (55), ż. Maryanna (50), s. Józef (20), c. Marcella (21), s. Piotr Andruk (26), ż. Maryanna (23), s. Wincenty (1), c. Anna (?) skr., żołnierz Jan Andruk (26);

19. Mikołaj Bielecki (33), ż. Marcella (33), s. Jan (7), Józef (5) skr., c. Anna (10) skr., Maryanna (3), Józefa (1), matka Maryanna Bielecka (64), s. Maciej (15), Marynna Gaińska (25) skr.;

20. Michał Gaiński (70), s. Adam żołnierz (31), Tomasz (14), s. Mikołaj Gaiński (29), ż. Alexandra (29);

21. Aniela Rakowska wdowa (70), zięć Dominik Bokiniec (30), ż. Maryanna (29), s. Alexander (8), c. Ludwika (1);

1878

Wólka

1.Karol Świderski (30), Marcella Gierda z Krysiuków wdowa (37), s. Józef (7), c. Maryanna (12),

2.Andrzej Krysiuk (40), ż. Maryanna z Wasilewskich (29), s. Józef (1),

3.Marcin Andruk (33), ż. Maryanna z Ogrodników (27), c. Maryanna (6?), Jan Andruk żołnierz (37),

4.Andrzej Jęcław (49), ż. Aniela z Kazuczyków (45), s. Józef (14), Jan (17), s. Michał (11), s. Andrzej (?), s. Franciszek (6), s. Wincenty (5), c. Maryanna (22), c. Marcella (20), c. Anna (15), c. Rozalia (4),

5.Wojciech Krysiuk (50), ż. Aniela z Mońkowskich (58(, s. Jan (19), siostra Aniela Krysiuk (23), Józef Gaiński (28), ż. Józefa z Masłowieckich (28), s. Józef (4), s. Franciszek (1),

6.Andrzej Krysiuk (70), Anastazya (62), s. Tomasz (28(, c. Pawlina (19), c. Karolina (18), c. Aniela (29), córka jej Marcella niegda (3), syn Andrzeja Krysiuka (33), ż. Aniela (26), s. Alexander (3), c. Józefa (1),

7.Jan Maliszewski (50), ż. Katarzyna z Gołembiewskich (37), s. Tomasz (9), s. Józef (6), brat Tomasz Maliszewski (41), ż Maryanna (39), s.Alexander (1), c. Anna (17), Magdalena Wojciukowa (63),

8.Mikołaj Wasilewski (73),

9.Andrzej Andruk (41), ż. Maryanna (33), s. Józef (19), s. Kazimierz (16), s. Wawrzyniec (12), s. Szymon (1), c. Katarzyna (8), brat Piotr (38), ż. Magdalena (21), s. Wincenty (4), s.. Tadeusz (2), c. Teofila (5), brat Tadeusz żołnierz (36), stryj Michał Andruk (58),

10.Jan Wasilczuk (40), ż.Wiktorya (38), c. Anna (14), Marcella ((12), Maryanna (9), c.Katarzyna (5), c. Michalna (1), matka Aniela Wasilczukow (70), Agata Piotrowska wdowa (49) synowa jej, Jan (21), Piotr (18),

11.Michał Bieryło (36), ż. Ewa (35), s. Jan (6), c. Józefa (1).

12.Stefan Krysiuk (37), z. Anna (28), s. Wincenty (?), s. Maryana (5),

13.Katarzyna Bieryłowa (51), s. Marcin (27), s. Jan (14), s. Andrzej (11),

14.Anna Bieryłowa wdowa (55), pozostali Michał Bieryło (32), z. Maryanna (32), s. Paweł (2), c. Wiktorya (6) przenieśli się do Białegostoku ,

15.Józef Andruk (55), ż. Marcella z Mońkowskich (45), s. Jan żołnierz (22), Franciszek (19), s. Wincenty (6), c. Maryanna (18), c. Katarzyna (14), c. Anna (12), c. Józefa (8), c. Weronika (4),

16.Katarzyna Krysiuk wdowa (52), s. Józef (20), s. Marcin (18), s. Andrzej (16), s. Jan (11), s. Michał (9), c. Aniela (13),

17.Michał Maliszewski (31), ż. Maryanna z Szczytków (23), c. Stefania (1), brat Kazimierz Maliszewski (25), matka Aniela Maliszewska (45), syn jej Artiom (17), s. Andrzej (2), c. Anna (12), c. Michalina (5),

18.Wojciech Jęcław (55), ż. Anna z Szumskich (60), s. Józef (20), s. Kazimierz (11), c. Maryanna (26), c. Pawlina (15), brat Jan Jęcław (40), ż. Maryanna z Korolów (34), s. Jan (11),

19.Maciej Andruk (60), ż. Maryanna (55), s. Józef (25), s. Piotr (30), żona jego Maryanna (28), s. Wincenty (5), s. Antoni (1), Jan Andruk żołnierz (31),

20.Mikołaj Bielecki (38), ż. Marcella z Gaińskich (38), s. Jan (12), s. Władysław (1), c. Maryanna (8), c. Józefa (40, matka Maryanna Suchowierska (69), syn jej Maciek Bielecki żołnierz (23),

21.Michał Gaiński (75) umarł, s. Mikołaj ? (34), żona jego Alexandra (34), ?Gaiński żołnierz (36), s. Tomasz Gaiński (18),

Aniela Perkowska wdowa (75), zięć Dominik Bokiniec (35), żona jego Maryanna z Lulkiewiczów (34)

Folwark Wólka

Bolesław Rusiecki (51), Pan Michał Karpowicz (50) żona jego

1886 rok

Wólka

1.Mikołaj po Wojciechu Bielecki (47), matka Mikołaja Maryanna (65), żona jego Marcella Gaińska (52), syn Jan (21), żona Anna (19), córki: Maryanna (16), Józefa (12)

2. Maciej po Janie Andruk (73), syn Piotr (38), żona jego Maryanna Skorulska (38). synowie: Wincenty (13), Józef (5), córka Serafina (3), 2 gi syn Józef (33), żona Konstancya ze Skorulskich (25), córki: Marcyanna (4), Kazimiera (1); w 1884 byli zapisani ponadto: Jan po Janie Andruk żołnierz (31), sierota Bronisława Kędysiowa (14)

3. Jan Jęcław po Stanisławie (48), żona jego Maryanna z Korolów (44), syn Jan (19)

4. Wojciech po Stanisławie Jęcław (67) , żona jego Anna z Szumskich (62), syn Józef (28), żona jego Maryanna z Wacewiczów (28), syn Kazimierz (1), córka Maryanna (3), brat Józefa Kazimierz (19), siostry: Maryanna (34), Paulina (22)

5. Katarzyna z Matelów Krysiukowa wdowa (52), synowie: Józef (27), Marcin w wojsku (25), Andrzej (23), Jan (18), Michał (16), córka Aniela (20)

6. Michał po Michale Maliszewski (38), żona jego Maryanna z Szostków (29), syn Ksawery (3), córka Stefania (10), brat Michała Kazimierz Maliszewski żołnierz (36), matka Aniela Maliszewska (51), jej synowie: Adam umarł (23), Paweł (18), Andrzej (11), córki: Anna (20), Michalina (14)

7. Józef po Szymonie Andruk (61), żona Marcella z Mońkowskich (53), synowie: Jan żołnierz (30), Franciszek (26), Wincenty (14), córki: Maryanna (30), Anna (20), Józefa (16), Weronika (12)

8. Marcin po Marcinie Bieryło (35), żona Teofila z Czykierów (21), bracia: Jan w wojsku (22), Andrzej (19), matka Katarzyna z Bieryłów (67)

9. Stefan po Janie Krysiuk (45), żona Anna z Sadowskich (34), córki: Maryanna (15), Kazimiera (7), syn Józef lub córka Józefa (3)

10. Michał po Wojciechu Bieryło (45), żona jego Ewa z Kierculów (38), syn Jan (15)

11. Andrzej po Mikołaju Andruk (49), żona jego Maryanna z Rogowskich (46), synowie: Józef (27), Kazimierz (24), Wawrzyniec (20) , Szymon (10), Aleksander (6), córka Katarzyna (16)

brat Andrzeja Piotr Andruk (47), żona Magdalena z Rogowskich (37), synowie: Wincenty (12), Tadeusz (10), Władysław (3), córki Teofila (14), Konstancya (8), Tadeusz Andruk brat Andrzeja i Piotra żołnierz (44), stryj Michał Andruk (66)

12. Jan po Janie Wasilczuk (48), żona Wiktoria z Białaszów (45), córki: Maryanna (20), Marcella (17), Katarzyna (13), Michalina (9), Emilia (4), zięć Jan? (może Józef?, Jerzy?) po Michale Sandomierski (28), żona Anna z Wasilczuków (23), syn Józef (3), matka Aniela z Wasilczuków wdowa (76),

w 1884 byli wymienieni ponadto: Agata Piotrowska wdowa 60 oraz synowie Piotr Wasilczuk 25 oraz syn Jan Wasilczuk 27, jego żona Paulina z Kędysiów 2 i syn .Józef 3

13 Tomasz po Kazimierzu Maliszewski(54), żona jego Maryanna z Krysiuków (45), Katarzyna z G...??Gaińskich? wdowa (45), synowie jej: Tomasz (17), Józef (13) Mikołaj Wasilczuk umarł (75)

14. Wojciech po Adamie Krysiuk (58), żona Aniela z Mońkowskich (54), syn Jan 25, żona Aniela z Jakielów (22)

15. Andrzej po Macieju Krysiuk (78), żona Anastazya Maliszewska (71), syn Tomasz żołnierz (37), córka Paulina (27), wnuk po po córce Anieli (12),

w 1884 byli ponadto zapisani Andrzej po Andrzeju Krysiuk (45), żona Aniela Maliszewska (43), synowie: Aleksander (9), Józef (7), córki: Michalina (5), Felicja (2)

a także Józef po Tomaszu Gaiński (34), żona Józefa z Masłowieckich (34), syn Michał (2) oraz ojciec Michał Masłowiecki (72) (w spisie 1886 zapisano iż przenieśłi się Podkościele)

16. Andrzej po Stanisławie Węcław (62), żona jego Aniela (53), synowie: Jan (26), Józef (22), Michał i Andrzej bliźniaki (19), Franciszek (15), Wincenty (13), córki Marcella: (25), Rozalia (17)

17. Andrzej po Adamie Krysiuk (51), żona Maryanna z Wesołowskich (34), syn Józef (10), córka Maryanna (4)

18. Marcin po Janie Andruk (50), żona jego Maryanna z Ogrodników (55), brat jego Jan Andruk żołnierz (44), żona Maryanna z Jęcławów (24), syn Józef (3)

19. Karol po Pawle Świderski 36 (38), żona jego Marcella Krysiuk (45), syn Zygmunt (6), córka Emilia (2), syn Józef Jęcław (15), siostra jego Maryanna Jęcław (20)

Rm M 69, K 63


Folwark Wólka

Klemens Malinowski (68), żona jego Agnieszka z Koleśników (62), syn Mikołaj (32), żona Maryanna z Kamińskich (27) w spisie 1884 była wymieniona także córka Antonina 18


1942 (w nawiasie daty urodzenia)

458/Antoni Wędekier (1896), żona Józefa z Fiłończuków (1900), dzieci: Irena (1926), Eugeniusz (1928), Marian (1933), Janina (1940)

459/Karol Wędekier (1907), żona Adela z Więsławów (1912), służący Zygfryd Moniuszko (1916)

460/Dojlida Stanislaw (1895), żona Weronika z Wędekierów (1905), dzieci Antoni (1926), Mieczysław (1930), Weronika (1932), Maria (1941), Anna z Joleniów Wędekier matka żony (1862)

461/Świderski Zygmunt (1884), żona Teofila z Korolów (1886), dzieci: Bronisława (1918), Janina (1920), Stanisława (1922), Antoni (1924)

462/Więsław Michalina z Matelów (1876), córka Leokadia (1917)

463/Andruk z Chomickich Anna (1878), syn Józef (1908), żona Józefa ze Stankiewiczów (1921)

464/Krysiuk Wladysław (1912), żona Józefa z Dzitowskich (1912), córka Helena (1942)

465/Krysiuk Józef (1909), żona Michalina z Wesołowskich (1912), dzieci: Krystyna (1935), Józef (1941), Cecylia (1943); Stanisław brat (1916)

466/Więsław Wacław (1911), żona Felicja z Zadykowiczów (1914), dzieci: Helena (1937), Eugenia (1940), Maria (1912)

467/ Więsław Wincenty (1872), żona Paulina z Muszyńskich (1887), dzieci: Stanisław (1917) w wojsku sowieckim, Regina (1924), wyszła za mąż , Bronisława (1926), Lucjan (1932)

468/Krysiuk z Klimow Rozalia (1876), syn Wacław (1917), żona Anna z Michalczuków (191) syn Lucjan (19430, Bolesława (1919)

469/Maliszewska z Sidzów Marianna (1882), Sabina córka (1915), Stanislaw syn (1916)

470/Marciszewska z Mazurów Stefania (1882), Aleksandra córka (1924), Sendomierski Edward syn z 1 go małzeństwa (1919) w wojsku sowieckim, Walczuk Ryszard wnuk (1931)

471/Dakowicz Władysław (1908), żona Janina ze Świderskich (1920), siostra Marianna (1916), matka Marianna z Sciepukow (1876)

472/Andruk Tadeusz (1876), zona Bronislawa z Rynkiewiczów (1872 źle), dzieci: Czesław (1918 ) w niewoli, Wacław (1911), Maria (1923), syn Antoni (1904), synowa Maria z Krusiuków (1904), Teresa córka (1932), Barbara (1941)

473/Szewko Rudolf (1910) , Leokadia ze Świderskich żona (1897), syn Konstanty (1940), Świderski Józef (1930) , Anna z Szewków Bieryło ciotka (1877)

474/Bieryło Władyslaw (1907), Teofila z Czykierów (1856) babka

475/Gierej Antoni (1876), dzieci Regina (1915), Antonina (1919) wyszła za mąż , Krysiuk Józefa szwagierka (1887)

476/Andruk z Moniuszków Marianna (1882), Wacław syn (1909), żona Regina z Więsławów (1922), Alicja córka Wacława (1942?), Felicja córka (1914)

477/Niemira Józef (1887), żona Franciszka z Niemirów (1893), dzieci: Mieczysław (1919), Bolesław (1925), Władysław (1932) wywiezieni; Stanisław syn (1914), żona Stanisława z Dakowiczów (1910)

478/Skarżyński Jan (1892), zona Maria z Ostrowskich (1897), dzieci: Franciszek (1919), Mieczysławw Tadeusz (1921) , Janina (1924), Eugeniusz (1925), Antoni (1934)

479/Maliszewski Czesław samotny (1921)

480 /Krysiuk z Dojlidów Kazimiera (1890), Marianna (1924) córka

481/Dakowicz Michał (1890), żona Felicja z Szekalskich (1900) , syn Michał (1931) córka Adolfina (1922)

482/ Andruk Wincenty (1873), syn Józef (1904), żona Jadwiga z Więsławów (1910), dzieci: Witold (1931), Wanda (1934), Hieronim (1936), Marianna (1939), Janina (1942)

483/Jamiołkowski Jan (1878), Anna z Roszkowskich (1892), dzieci z 1 go małżeństwa: Kazimierz (1912), Józef (1917), Franciszek (1919), Heronim (1921)

484/ Bielecka z Andruków Maria (1904), dzieci: Józef (1928), Edward (1929), Czesław (1932)

485/Kosiński Czesław (1902), zona Antonina z Sadowskich (1902), dzieci: Zdzisław (1931), Roman (1938), ojciec Władysław (1862) w 1943 zmarł

486/Więsław Józef (1897), żona Julia z Mierzwińskich (1907), dzieci: Irena (1928), Eugeniusz (1930), Józef (1932), Maria (1938), Łucja (1939), Helena (1941)

487/Więsław Józef (1902)s Józefa i Michaliny sl w 1933, żona Feliksa z Kowalczuków, córka Jana i Pauliny z Korzeniewskich (1916), dzieci Walentyna (1934) , Mirosława (1939)


Inne dokumenty związane z Wólką, w postaci plików do ściągnięcia:

  1. Scalanie gruntów w latach 1928 - 1939 (plik doc 35 kB)    
  2. Lista dorosłych mieszkańców Wólki w roku 1950. (plik pdf 275 kB)