Kruszewo, Kruszewo - Brodowo, Kruszewo - Wypychy i Kruszewo - Gł±by, w¶. szlach. i wło¶c., pow. mazowiecki, gm. I par. Sokoły, o 9 w. od st. dr. Żelaz. Łapy. W 1827 r. K.- Brodowo miało 20 dm.125 mk. K. -Gł±by 30 dm., 245 mk. i K. probostwo (to samo co Wypychy?) 11 dm., 63 mk.. Jest to dawne gniazdo rodu Kruszewskich; wspomina w aktach z 1426 r. (Gloger). Folw. K. - Gł±by (z osad± Sokoły, wsiami : K. - Wypychy i Nowosiółki - Sokoły) rozległy mr. 460: grunta orne i ogr. mr. 225, ł±k mr 67, lasu mr. 148, nieużytki i place mr. 11, bud. mur. 1, z drzewa 14; płodozmian 9 - polowy. W¶. K.- Wypychy os. 9, z grun. mr. 132, w¶. Nowosiółki - Sokoły os. 15, z grun. mr.39; osada Sokoły os. 135, z grun. mr. 114.

Wypisy ze Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego pod redakcj± Sulimierskiego, Chlebowskiego i Walewskiego; Wyd: Warszawa 1882 r.

Uwagi: dm - ilo¶ć domostw; mk - ilo¶ć mieszkańców

¬ródło: Małgorzata Dajnowicz - Drobna szlachta Ziemi Łomżyńskiej na przełomie XIX i XX wieku