Kamieńskie, okolica szlachecka, pow. mazowiecki, gm. Brzozowo, par. Poświętne. W obrębie jej leżą wsi: K. Ocioski w 1827 roku liczące 17 dm i 92 mk, K. Pliszki w 1827 roku było 5 dm i 15 mk, K. Jaśki liczące 12 dm i 75 mk, K. Wiktory było 10 dm i 55 mk. K. Racławizna nie zamieszczona w spisie 1827. Dawne dokumenta wymieniają tylko K.Pliszki, Ocioski, Wiktory (Gloger, Ziemia bielska).

Wypisy ze Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego pod redakcją Sulimierskiego, Chlebowskiego i Walewskiego; Wyd: Warszawa 1882 r.

Uwagi: dm - ilość domostw; mk - ilość mieszkańców

        Wieś Kamieńskie założyli w końcu XV wieku Kamieńscy herbu Ślepowron rodem z Mazowsza. Pierwotnie wieś nazywała się Kamionka, dopiero w XVI wieku, przyjęła się nazwa, która funkcjonuje do dzisiaj. Z racji szlacheckiego charakteru osadnictwa, wraz z rozradzaniem się kolejnych przedstawicieli rodziny, powstawały nowe działy i nowe nazwy wsi. W ten sposób powstały Kamieńskie Ocioski (XVI w.), Kamieńskie Wiktory (XVI w.), Kamieńskie Jaski (XVI w.), Przysiółek – Pliszki pojawił się w końcu XVII wieku. W XVIII wieku doszły nowe wsie, jak Kamieńskie Rytelowizna, Kamieńskie Knyzki i Kamieńskie Podleśne. Kamieńscy jako szlachta również używali przydomków, aby odróżnić się od innych mieszkańców noszących to samo nazwisko. W 1663 roku w Kamieńskich Jaskach mieszkały rodziny o przydomkach: Klimczuk, Król, Krzyszczyk, Kierwidro, Roszczyk. W Kamieńskich Wiktorach: Kiermiedzik, zaś w Kamieńskich Ocioskach: Żur, Adamczyk, Taczyk oraz Zyszczyk. W 1676 roku został wymieniony Wojciech Kamieński ,,Jezusek” z Kamieńskich Wiktorów. W 1787 w Kamieńskich Ocioskach, mieszkali Kamieńscy o przydomkach – Tatko, Kral, Aniołek, Król, Dupik. W Kamieńskich Podleśnych można było spotkać Podleśnego i Klimka. W Kamieńskich Knyzkach – Podleśnego oraz Knyzka a w Kamieńskich Wiktorach – Jezuska i Wozbutę.
        Źródło:http://poswietne2006.republika.pl/wsie.htm

W roku 1891 Kamieńskie (gdzie żyli moi przodkowie po kadzieli) zamieszkiwało 16 gospodarzy wywodzących się ze szlachty, na jednego przypadało przeciętnie 10,0 ha. Całość to 160 ha, w tym ziemi ornej 154. Dane TWSK 1891, t VI, s 58 - 61.

Źródło: Małgorzata Dajnowicz - Drobna szlachta Ziemi Łomżyńskiej na przełomie XIX i XX wieku