Drągi, Drągi-Wypychy; wś. szlachecka, pow. mazowiecki, gm. I par. Sokoły. W 1829r. Było 33 dm. i 119mk.

Wypisy ze Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego pod redakcją Sulimierskiego, Chlebowskiego i Walewskiego; Wyd: Warszawa 1882 r.

Uwagi: dm - ilość domostw; mk - ilość mieszkańców

W roku 1891 Drągi (skąd wywodziła się jedna z moich gałęzi po kądzieli) zamieszkiwało 18 gospodarzy, na jednego z nich przypadało przeciętnie 4,6 ha. Całość to 83 ha, w tym ziemi ornej 38. Dane TWSK 1891, t VI, s 54 -57.

Źródło: Małgorzata Dajnowicz - Drobna szlachta Ziemi Łomżyńskiej na przełomie XIX i XX wieku