JAMIOŁKOWSCY W HERBARZACH


Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845 (t. 4 s. 433)

Jamiołkowski herbu Doliwa, w Sieradzkiem województwie dom starodawny, idą od Strońskich: bo Aaron Stroński pojąwszy Wiktorią Łyszkowską dziedziczkę na Jamiołkach, zostawił z nią synów sześciu, z których jeden Jamiołki działem wziąwszy, od nich Jamiołkowskim nazwany. Jędrzej i Marcin ludzie rycerscy, którzy z Łaskim aż pod Oczaków zapędziwszy się, tam heroicznego serca dali dowody. Jarosław podpisał pacta conventa Władysława IV. Króla Polskiego. Marcjanna Jamiołkowska zakonnica Cysterska w Trebnicy 1674. Stanisław w Litwie 1700.

Adam Boniecki, Herbarz Polski, Wiadomości historyczno - genealogiczne o rodach szlacheckich Tom VIII. Warszawa 1905.

JAMIOŁKOWSCY v. JEMIOŁKOWSCY h DOLIWA z Jamiołek w ziemi bielskiej, zwali się pierwotnie Jamiołkami. Dom licznie rozrodzony.

Dziedziczyli na Jamiołkach w latach 1544-1557: Bartłomiej Świetlik, Maciej, syn Alberta Świetlika, Marcin, syn Macieja, Rafał, syn Andrzeja, Leonard, syn Serafina, Tomasz, syn Mikołaja i Bronisław; syn Szymona, a na Jamiołkach-Piotrowiętach - Grzegorz, syn Stanisława. Zacharyasz, syn Mateusza, dziedzic na Jamiołkach 1590 r.

Jakób, syn Feliksa Jamiołki, 1591 r. Maciej, syn Adama Jamiołki z Jamiołek, zawarł 1599 r. umowę z żoną Katarzyną, córką Erazma z Milewa (Mil.). Jan Jamiołka na Jamiołkach, syn Marcina, 1584 r. Stanisław i Wojciech Jamiołkowscy, synowie Marcina Jamiołki, dziedzice na Jamiołkach 1596 r. (Wyr. Lub. 23 f. 745; 57 f. 981 i 68 f. 168).

Andrzej Stanisław Jamiołkowski, syn Wojciecha, komornik graniczny bielski 1667 r. i regent grodzki goniądzki 1668 r., vicesgerent brański 1687 r., żonaty 1-o v. z Maryanną Brzostowską, córką Protazego, 2-o v. z Katarzyną Milewską, córką Andrzeja. Z drugiej żony córka Maryanna, której zapisał 1687 r. 500 flor. (Mil.). W 1683 r. był poborcą ziemi bielskiej. Andrzej, z województwem podlaskiem, Stanisław, z ziemią nurską, a Grzegorz, z ziemią bielską, podpisali elekcyę Augusta II-go. Hipolit, pleban szpanowski i żytyński 1756 r. (Gr. Łuc. 2968).

Jan, syn Wojciecha, wnuk Marcina, prawnuk Mateusza, wniósł 1764 roku manifest do grodu czerskiego, z powodu sprzedaży Jamiołek-Kowali i Jamiołek-Świetlik, przez Wojciecha, Kalinowskiemu (Perp. Czers. 32 f. 456). Będzie to pewnie ten sam Jan, bo syn Wojciecha i Apolonii z Kalinowskich, który w 1795 r. zeznał zapis dożywocia z żoną, Katarzyną z Malinowskich, córką Jana (DW. 110 f. 1098). Andrzej, pisarz grodzki brański 1683 r. (Zap. Lub. 60 f. 1068). Walenty Jamiołkowski, syn Andrzeja, viceregent ziemski i grodzki warszawski, nabył 1714 roku Mostówkę od Grzybowskiego, którą w 1721 r. sprzedał temuż Grzybowskiemu (DW. 62 f. 511 i 64 f. 23). W 1716 r. został burgrabią warszawskim.

Maciej, syn Walentego i Maryanny z Jabłońskich, sprzedał 1793 r. część swoją na Jamiołkach-Piotrowiętach Walentemu Jamiołkowskiemu, synowi Macieja i Jadwigi ze Stypułkowskich (DW. 109 f. 355). Andrzej, syn Wojciecha i Joanny ze Stypułkowskich, sprzedał 1796 r. część swoją na Jamiołkach-Świetlikach, bratu Stanisławowi (DW. 111 f. 204).

Benedykt, viceregent grodzki kamieniecki, wdowiec, zaślubił 1773 r. w Rosochaczu Agnieszkę Lisowską, łowczankę owrucką (metr. w Jagielnicy). Potomkowie Andrzeja Stanisława, komornika granicznego bielskiego, Walentego, burgrabiego warszawskiego i Bartłomieja, właściciela dóbr Ołtarze, w ziemi nurskiej 1729 r., mianowicie: Piotr, syn Macieja, Szymon i Stanisław, synowie Mateusza, Wojciech i Antoni, synowie Szymona, Adam, Wincenty i Tomasz, synowie Franciszka, Stanisław i Wojciech, synowie Tomasza, Maciej, syn Grzegorza, Ignacy, syn Kazimierza, Piotr, syn Ignacego, Józef, syn Piotra, Szymon, syn Andrzeja, Wojciech, syn Stanisława i Józef, syn Benedykta, legitymowali się ze szlachectwa w Królestwie, w pierwszej połowie XIX-go wieku.

Seweryn Uruski, Rodzina, Herbarz szlachty polskiej, Tom. V, Warszawa 1908

JAMIOŁKOWSKI H. DOLIWA. Dawna w północnem Mazowszu i na Podlasiu rodzina, wzięła nazwisko od wsi Jamiołki , w ziemi bielskiej, od której też w XV stuleciu pisała się Jamiołek. Podług Metryki Litewskiej z 1528 r. dostawiała 12 zbrojnych konnych na potrzeby wojenne. Aron Stroński, syn Jana, oficyalista arcybiskupa Drzewickiego 1531 - 1535 r., zaślubiwszy Wiktoryę Łyżkowską, dziedziczkę na Jamiołkach, nazwał się od tej wsi Jamiołkowskim.i to nazwisko przyjęło sześciu jego synów, Jan sztygar, a Łukasz, pisarz w Wieliczce, Stanisław, pisarz kancearyi mniejszej koronnej, Marcin i Andrzej, służący wojskow, i Piotr byli herbu Doliwa, i ten herb przyjęli i inni Jamiołkowscy, chociaż nie ich pokrewni; rozróżnienie obu tych rodzin, jednego nazwiska i i herbu, jest obecnie niepodobnem dla ich licznego rozrodzenia sie. Stanisław i Wojciech, synowie Marcina, dziedzice na Jamiołkach 1596 r. (wyr. Tryb. Lubel,), Jan 1632 r., a Andrzej z wojew. Podlaskiem i Stanisław z ziemią nurską 1697 r., Grzegorz 1764 r. z ziemia bielską podpisali elekcyję. Władysław i Rafał. synowie Łukasza 1696 r. Konstancya żona Stanisława Brzozowskiego, pisarzewicza ciechanowskiego 1760 r., Benedykt, viceregent grodzki kamieniecki 1773 r. żonaty z Agnieszką Lisowską łowczanka owrucką, Jan, syn Wojciecha i Apolonii Kalinowskiej, żonaty z Katarzyną Malinowską 1795r. Andrzej syn Wojciecha i Joanny Stypułkowskiej sprzedał część dóbr Jamiołki - Świetliki bratu Stanisławowi 1795 r.(Ks. Gr. Sochaczewskie).

Po Andrzeju - Stanisławie, synu Wojciecha, komornika granicznym bielskim 1667., regencie grodzkim goniądzkim 1668 r. i poborcy ziemi bielskiej 1683 r., z Żony Maryanny Brzostowskiej, córki Protazego, było trzech synów: Paweł, Marcin i Kazimierz.

Po Pawle pochodzący: Wincenty i Tomasz, synowie Franciszka i Petroneli z Konopków. Józef, syn Piotra, Ignacy, syn Franciszka i Katarzyny Bruszewskich. Stanisław, Tomasz, Roch, Kazimierz i Jan, synowie Michała i Franciszki z Jamiołkowskich, Mateusz, syn Walentego, Wojciech i Stanisław, synowie Tomasza, wylegitymowani w Królestwie 1816 - 1860.

Pochodzący po Marcinie: Adam, syn Franciszka, woźny w kancelaryi namiestnika, z synem Franciszkiem, Stefan i Paweł, synowie Bartłomieja, oraz Antoni, syn Ignacego i Józefaty z Uszyńskich, pisarz Magazynu solnego w Iłży. wylegitymowani w Królestwie 1812 - 1856 r.

Pochodzący po Kazimierzu, trzecim synu Andrzeja - Stanisława, Ignacy, syn Kazimierza i Kunegundy z Jamiołkowskich, dziedzic Noski - Święchy w pow. łomżyński. Wojciech, syn Stanisława, i Szymon, syn Andrzeja, wylegitymowani w Królestwie 1848r.

Po Walentym - Stanisławie, synu Andrzeja, dziedzicu wsi Mostówka, viceregencie ziemskim i grodzkim warszawskim 1711 pochodzący: Piotr, syn Macieja, dziedzic wsi Jamiołki, sekretarz marszałka szlachty gub augustowskiej, Wojciech i Antoni, synowie Szymona. Stanisław i Ignacy z synem Piotrem, urodzonym z Karoliny Zaremba. Synowie Mateusza i Eleonory z Truskolaskich, wylegitymowani w Królestwie 1838 - 1844 r.

Pochodzący po Bartłomieju, dziedzicu wsi Kobylino i Ołtarze 1729r. Syn Grzegorz z Eleonorą Stypułkowską miał synów, Macieja i Piotra wylegitymowanych w Królestwie 1843 r., po Piotrze syn Jan w wojsku rosyjskim 1854.

Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego, Kraków 1870

185. Dom Jamiołkowskich

Dobra Jamiołki w ziemi bielskiej leżą, których jest kilka wsi.

 • 1544, in Actis terrestribus Surasensibus. Barholomaeus Swietlik de Jamiołki scribit se.
 • 1545, ibidem. Gregorius filius olim Stanislai de Jamłolki Piotrowięta scribit se.
 • 1545, ibidem. Martinus filius olim Mathiae de Jamiołki scribit se.
 • 1555, ibidem. Raphael filius olim Andreae de Jamiołki et Mathias filius olim Alberti dicti Swietlik de Jamiolki scribunt se.
 • 1557, ibidem. Leonardus filius olim Seraphini de Jamiołki et Raphael filius olim Andreae de Jamiołki scribunt se.
 • 1590, ibidem. Zacharias filius olim Matthaei Jamiołka scribit se.
 • 1591, in Actis castr. Branscensibus. Jacobus filius olim Felicis Jamiołka scribit se.
 • 1599, in Actis terrestr, Surasensibus. Mathias filius olim Adae Jamiołka de Jamiołki, et Catharina filia olim Erasmi dr Milewo, consors ejus, sen invicem conjuges scribunt se.

Dawniej Jamiołka, teraz Jamiołkowski.

 • 1663, in Actis castr. Branscenibus. Andrea Stanislaus Jamiołkowski filius olim Alberti, in Jamiołki haeres, Mariannae filiae Protasii Brzostowski, consorti suae summum inscribit.
 • 1667, in Actis terrestr. Tykocinensibus. Idem Andrea Stanislaus Jamiołkowski super officium camerariatus campestris granitialis terrae Bielscnsis explevit juramentum.
 • 1668, in Actis castr. Goniądzensibus. Andreas Stanislaus Jamiołkowski camerarius campestris terrae Bielscensis super officium regentis castrensis Goniądzensis explevit juramentum.
 • 1687, in Actis castr. Branscensibus. Andrea Stanislaus Jamiołkowski camerarius campestris terrae Bielscensis, vicesgerens castrensis Branscensis, Cathariae de Milewo Milewska filiae olim Andreae Milewski. consorti vero suae summum 500 floren Polonical in medietate a reformatione ehm Mariannae Brzostowska prieris consortis suae libera inscribit, et Mariannae Jamiołkowska filiae suae cadem Catharina Milewska precreatae eliam summum 500 floren. Polon. Inscribit.
 • 1683, in Actis terrestr. Tykocinensibus. Andreas Stanislaus Jamiołkowski camerarius campestris terrae Bielscensis, regens et vicenotarius castrensis Branscensis, exactor contributionum terrae Bielscensis tractus Tykocinensis scribit se.

Tego domu Jamiołkowskich dokumenta liczne w dawniejszych summariuszach spisane, pod domami Badziów Kapiców, Bączków Milewskich, Wardaszków Makowskich znajdują się.